Funkci 1. místopředsedy Rady kvality ČR převzal v červenci 2019 Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Pane místopředsedo, jaké změny se v rámci Rady kvality pod novým vedením udály?

V úvodu je třeba říci, že vedení Rady kvality doznalo změn nejen na funkci 1. místopředsedy, ale i předsedy Rady kvality. Zároveň s personálními změnami jsme konsolidovali oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které od roku 2019 převzalo správu veškerých aktivit Rady kvality. V rámci obsahové náplně působení nového vedení Rady kvality je třeba zmínit zajištění hodnocení Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, Cen hejtmana za společenskou odpovědnost a odborných akcí pořádaných odbornými sekcemi Rady kvality. Jako třešničku na dortu bych uvedl Slavnostní večer k předávání Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, který byl spojen s předáním ocenění v rámci Programu Česká kvalita a Národní konferenci CSR s názvem „Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti“, které byla poprvé propojena s problematikou kvality. Největší změny pak proběhly na konci roku, kdy Rada kvality na svém 70. zasedání v prosinci 2019 na základě návrhu MPO odsouhlasila novou strukturu odborných sekcí a nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality.

Můžete více přiblížit novou strukturu odborných sekcí?

Nová struktura odborných sekcí vyplynula z potřeby zefektivnění činnosti odborných sekcí Rady kvality ČR tvořících její odborné zázemí a byla vytvořena na základě mnoha bilaterálních jednání a zasedání předsednictva RK ČR, přičemž avizovaným cílem bylo zahrnutí všech problematik řešených v rámci dosavadních 16 odborných sekcí. Je třeba zdůraznit, že žádné téma jsme neopustili a naopak jsme Radu kvality obohatili o nové téma rodinných podniků. Nová struktura zahrnuje 6 sekcí:

  • Kvalita v průmyslu (vč. obranného a bezpečnostního průmyslu), stavebnictví, energetice a dopravě
  • Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele
  • Kvalita ve veřejném sektoru
  • Kvalita a udržitelný rozvoj
  • Infrastruktura kvality
  • Kvalita v rodinném podnikání

V čem spočívají nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality?

Chceme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj věcných agend v rámci aktivit odborných sekcí. Rada kvality vyšla vstříc požadavkům vzešlým z odborných sekcí a od partnerů v nich sdružených na rozšíření způsobilých výdajů financovaných Radou kvality s cílem podpořit další aktivity sekcí.  Budeme tedy financovat výdaje na nájem a zajištění technického zabezpečení konferencí a seminářů, na marketingové materiály k těmto akcím, důležitá bude participace Rady kvality na financování podpůrných analýz a studií, chceme rovněž podpořit konkrétní projekty v oblasti kvality a společenské odpovědnosti zaměřené zejména na malé podnikatele a živnostníky.

Jaké jsou priority Rady kvality na rok 2020?

Jednou z priorit roku 2020 je bezesporu nová Národní politika kvality a CSR na roky 2021 a následující, do které je třeba promítnout nové strategické dokumenty. Na základě současného vývoje je dalším z úkolů příprava návrhu nových ocenění v rámci Národních cen kvality tak, aby byla v souladu se současnými trendy a zejména strategií Czech Republic – The Country for the Future. Stejně jako v loňském roce je třeba zajistit hodnotitele pro programy Národní politiky kvality a Cen hejtmana za CSR. Předání ocenění v Programu Česká kvalita bychom rádi spojili s uspořádáním speciálního Dne s českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Významným úkolem je i zajištění slavnostního večera spojeného s předáváním ocenění v rámci Národních cen kvality. Musíme rovněž více podpořit marketing kvalitních českých výrobků, připravujeme i nové webové stránky Národního informačního portálu CSR a kvality narodniportal.cz. Hodně si slibujeme od nových odborných sekcí, které připraví konkrétní aktivity, které musíme efektivně provázat se zmiňovanou strategií Czech Republic – The Country for the Future a připravovanou Hospodářskou strategii ČR.

Děkuji za rozhovor.