Národní akční plán CSR
Informační odvětví portálu

Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR) byl schválen vládou ČR dne 25. ledna 2016 usnesením č. 49.

Cílem strategického dokumentu NAP CSR je nastavit základní východiska pro šíření a podporu myšlenek CSR v České republice na základě aktivního dialogu a respektování zájmů všech zainteresovaných stran. Hlavními záměry jsou: posílení porozumění a důvěryhodnosti konceptu společenské odpovědnosti ve společnosti, podpora rozvoje společenské odpovědnosti v organizacích, sdílení zkušeností a přenos mezinárodního know-how.

NAP CSR je rozdělen do deseti klíčových oblastí. Pro každou oblast jsou nadefinovány strategické priority, aktivity, realizátoři aktivit, termíny a očekávané výstupy. Přehledně strukturovaný dokument tak oproti předchozí verzi přináší určitý kvalitativní pokrok.

Původní verze NAP CSR byla vytvořena v návaznosti na Obnovenou strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014 v souladu s iniciativami strategie Evropa 2020, kde Evropská komise definuje společenskou odpovědnost podniků jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na společnost“. V roce 2015 byl NAP CSR aktualizován a jeho současná verze je platná na roky 2016-2018.

Zpracováním strategického dokumentu NAP CSR bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu,  gestor pro oblast CSR. Návrh materiálu byl připravován odbornou sekcí Rady kvality ČR č. 13: Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty.

Dokumenty ke stažení

Národní akční plán CSR
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.