Národní cena ČR za CSR

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) a udržitelný rozvoj jsou v současnosti chápány jako strategie moderního managementu. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact, vychází z Modelu excelence EFQM.

Organizace tak získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut NC ČR za CSR.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna a tím ani účast v NC ČR za CSR. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Proces a harmonogram Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost:

 1. Organizace žádající o účast v NC ČR za CSR zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality České republiky sekretariatRKCR@mpo.cz. Tato přihláška je k dispozici na konci této stránky nebo na vyžádání na e-mailové adrese sekretariátu RK ČR.
  Organizace žádající o účast v NC ČR za CSR se může blíže seznámit s tímto oceněním v závěru této stránky přiložených dokumentech: „Průvodce pro účastníky NC ČR za CSR“, vzor pro vyhotovení „Podkladové zprávy“ a publikace NC ČR za CSR 2016. Přihlášku organizace zašle nejpozději do 31. května 2021. Příjem přihlášek prodloužen do 25. června 2021.
 2. Sekretariát Rady kvality ČR elektronicky potvrdí organizaci schválení/neschválení její účasti v NC ČR za CSR. Organizaci jejíž účast v NC ČR za CSR byla schválena je zaslána „Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci NC ČR za CSR“.
  Účastníkem NC ČR za CSR se organizace stává dnem, kdy podepíše Smlouvu o spolupráci při hodnocení NC ČR za CSR s organizátorem hodnocení NC ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu. Smlouva musí být účastníkem podepsána a zaslána na sekretariát Rady kvality ČR nejpozději do 9. července 2021.
 3. Účastník NC ČR za CSR vyhotoví do formuláře/vzoru Podkladovou zprávu. V Podkladové zprávě uvede požadované informace a zašle ji na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR sekretariatRKCR@mpo.cz nejpozději do 31. července 2021.
 4. Organizátor hodnocení (sekretariát Rady kvality ČR) sestavuje plán hodnocení na místě NC ČR za CSR, v němž určuje tým hodnotitelů pro hodnocení na místě organizace konkrétního účastníka. Určenému týmu hodnotitelů pro hodnocení účastníka zašle Podkladovou zprávu k seznámení.
 5. Hodnocení na místě (externí hodnocení v organizaci účastníka) proběhne v sídle nebo místě podnikání účastníka v trvání 1 dne při účasti 2 hodnotitelů. Hodnocení organizace účastníka probíhá dle dohody mezi vedoucím hodnotitelem a zástupcem účastníka od 1. srpna do 15. října 2021.
 6. Tým hodnotitelů zpracuje Zprávu hodnotitele včetně bodového hodnocení podle jednotlivých kritérií Modelu EFQM. Vedoucí hodnotitel uzavře hodnocení účastníka a Zprávu hodnotitele zašle na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz .
 7. Vyhodnocení NC ČR za CSR provádí JURY pro NC ČR za CSR, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. JURY podle dosažených bodů stanovuje celkové pořadí účastníků NC ČR za CSR a celkové pořadí v jednotlivých kategoriích.
 8. Rada kvality České republiky zveřejňuje výsledky Národních cen ČR a pořádá slavnostní předávání ocenění organizacím vítězů každoročně v listopadu, v rámci programu „Listopad – Měsíc kvality v České republice“. Rada kvality České republiky v rámci slavnostního vyhlášení výsledků všech Národních cen ČR předává ocenění prvním třem nejlepším organizacím v každé kategorii NC ČR za CSR – slavnostní předávání ocenění plánované na 24. 11. 2021 bylo z důvodu pandemie COVID-19 odloženo
 9. Všichni účastníci NC ČR za CSR dostanou Zprávu hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a příležitostí pro zlepšení včetně bodového hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií a kritérií Modelu EFQM.
 10. Každý účastník NC ČR za CSR, který dosáhl některé úrovně uvedené ve Statutu NC ČR za CSR bude oceněn diplomem dle dosažené úrovně s uvedením roku a soutěžené kategorie NC ČR za CSR.
  Zároveň získá mezinárodní certifikát vydaný EFQM: „Committed to Sustainability“ s uvedením počtu hvězd dle dosažených bodů.
 11. Účastníka NC ČR za CSR, který při hodnocení dosáhl nejvyššího počtu bodů ze všech účastníků soutěžících ve všech kategoriích NC ČR za CSR Rada kvality České republiky ocení diplomem „Absolutní vítěz Národní ceny České republiky za CSR“

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní ocenění dle dosažené úrovně bodového hodnocení a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ – 1, 2, nebo 3 hvězdy“.
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě hodnotiteli naformulovaných silných stránek a příležitostí pro zlepšení.
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty:

Statut

Přihláška – Příjem přihlášek do ročníku 2021 byl ukončen.

Harmonogram

Průvodce pro účastníky

Podkladová zpráva

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

Model Excelence EFQM 2013