Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
Informační odvětví portálu

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) a udržitelný rozvoj jsou v současnosti chápány jako strategie moderního managementu. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact, vychází z Modelu excelence EFQM.

Organizace tak získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna a tím ani účast v NC ČR za CSR a udržitelnost. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Proces a harmonogram Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj:

 1. Organizace žádající o účast v NC ČR za CSR a udržitelnost zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality České republiky sekretariatRKCR@mpo.cz. Tato přihláška je k dispozici na konci této stránky nebo na vyžádání na e-mailové adrese sekretariátu RK ČR. 
  Organizace žádající o účast v NC ČR za CSR a udržitelnost se může blíže seznámit s tímto oceněním v závěru této stránky přiložených dokumentech: „Průvodce pro účastníky NC ČR za CSR a udržitelnost“, vzor pro vyhotovení „Podkladové zprávy“ a publikace NC ČR za CSR a udržitelný rozvoj 2016. Přihlášku organizace zašle nejpozději do 17. května 2024.
 2. Sekretariát Rady kvality ČR elektronicky potvrdí organizaci schválení/neschválení její účasti v NC ČR za CSR a udržitelnost. Organizaci jejíž účast v NC ČR za CSR a udržitelnost byla schválena je zaslána „Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci NC ČR za CSR a udržitelnost“.
  Účastníkem NC ČR za CSR a udržitelnost se organizace stává dnem, kdy podepíše Smlouvu o spolupráci při hodnocení NC ČR za CSR a udržitelnost s organizátorem hodnocení NC ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 3. Účastník NC ČR za CSR a udržitelnost vyhotoví do formuláře/vzoru Podkladovou zprávu. V Podkladové zprávě uvede požadované informace a zašle ji na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR sekretariatRKCR@mpo.cz nejpozději do 28. května 2024.
 4. Organizátor hodnocení (sekretariát Rady kvality ČR) sestavuje plán hodnocení na místě NC ČR za CSR a udržitelnost, v němž určuje tým hodnotitelů pro hodnocení na místě organizace konkrétního účastníka. Určenému týmu hodnotitelů pro hodnocení účastníka zašle Podkladovou zprávu k seznámení.
 5. Hodnocení na místě (externí hodnocení v organizaci účastníka) proběhne v sídle nebo místě podnikání účastníka v trvání 1 dne při účasti 2 hodnotitelů. Hodnocení organizace účastníka probíhá dle dohody mezi vedoucím hodnotitelem a zástupcem účastníka od 3. června do 30. srpna 2024.
 6. Vyhodnocení NC ČR za CSR a udržitelnost provádí JURY pro NC ČR za CSR a udržitelnost, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. JURY podle dosažených bodů stanovuje celkové pořadí účastníků NC ČR za CSR a udržitelnost a celkové pořadí v jednotlivých kategoriích.
 7. Rada kvality České republiky zveřejňuje výsledky Národních cen ČR a pořádá slavnostní předávání ocenění organizacím vítězů každoročně v listopadu, v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“. Rada kvality České republiky v rámci slavnostního vyhlášení výsledků všech Národních cen ČR předává ocenění prvním třem nejlepším organizacím v každé kategorii NC ČR za CSR a udržitelnost. Slavnostní předávání Národních cen ČR proběhne 21. listopadu 2024 v Senátu Parlamentu České republiky.
 8. Všichni účastníci NC ČR za CSR a udržitelnost dostanou Zprávu hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a příležitostí pro zlepšení včetně bodového hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií a kritérií Modelu EFQM.
 9. Každý účastník NC ČR za CSR a udržitelnost, který dosáhl některé úrovně uvedené ve Statutu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj bude oceněn diplomem dle dosažené úrovně s uvedením roku a soutěžené kategorie NC ČR za CSR a udržitelnost. Zároveň získá mezinárodní certifikát vydaný EFQM: „Committed to Sustainability“ s uvedením počtu hvězd dle dosažených bodů.
 10. Účastníka NC ČR za CSR, který při hodnocení dosáhl nejvyššího počtu bodů ze všech účastníků soutěžících ve všech kategoriích NC ČR za CSR a udržitelnost Rada kvality České republiky ocení diplomem „Absolutní vítěz Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní ocenění dle dosažené úrovně bodového hodnocení a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ – 1, 2, nebo 3 hvězdy“.
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě hodnotiteli naformulovaných silných stránek a příležitostí pro zlepšení.
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty:

Statut

Přihláškapříjem přihlášek do 17. května 2024

Průvodce pro účastníky

Podkladová zpráva – ve formátu pdf

Podkladová zpráva – ve formátu docx.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

Model Excelence EFQM 2013

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.