Národní cena ČR za CSR

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.  Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě.

V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Úspěšní účastníci v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost obdrží národní i mezinárodní ocenění „Committed to Sustainability“.

Účast v Národní ceně za společenskou odpovědnost není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

 Proces programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost:

  1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Po uzávěrce přihlášek bude organizace vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost.
  2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 31.7.2020, což je finální termín pro podání přihlášek.
  3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 30.9.2020.
  4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 31.12.2020. V Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost proběhne hodnocení na místě 1 den a budou zvoleni 2 hodnotitelé.
  5. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, stanovuje výsledné pořadí.
  6. Slavnostní předávání Národních cen proběhne z důvodu pandemie ve 2. čtvrtletí roku 2021.
  7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

  1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky)
  2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
  3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty:

Statut

Přihláška – vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 31. července 2020 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz.

Průvodce pro účastníky

Podkladová zpráva

Publikace CSR 2016