Ocenění za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Ocenění za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Informační odvětví portálu

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Národní ceny ČR se staly nedílnou součástí Národní politiky kvality ČR, jež vyjadřuje záměry a zaměření vlády České republiky ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky. Rada kvality České republiky zabezpečuje, aby se účel, obsah a význam Národních cen ČR, dalších ocenění za kvalitu a společenskou odpovědnost a značek kvality, dostal do povědomí občanů.

Národní ceny se tak velkou měrou podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Národní ceny pomáhají soutěžícím organizacím na cestě k excelenci provázené společensky odpovědným a udržitelným chováním.

23. ročník Národních cen České republiky umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

  • Národní cena kvality České republiky:
    • program EXCELENCE, kategorie: Veřejný sektor, Soukromý sektor;
    • program START: není členěn na kategorie;
  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj:
    • kategorie: Veřejný sektor, Soukromý sektor.
  • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE a START je harmonizována s mezinárodními schématy uznávání EFQM: Recognised by EFQM a Qualified by EFQM. Tato schémata uznávání EFQM vycházejí z Modelu EFQM 2020. Schémata uznávání EFQM může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti, přičemž program START (Qualified by EFQM) je programem určeným pro organizace s nižší úrovní vyspělosti než program EXCELENCE (Recognised by EFQM).

Účastník NCK ČR, programů EXCELENCE A START získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Recognised by EFQM nebo Qualified by EFQM).

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact. Toto schéma uznávání EFQM vychází z Modelu excelence EFQM 2013. Organizace soutěžící v NC ČR za CSR získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Účastník NC ČR za CSR a udržitelnost získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání si klade za cíl poskytnout rodinným firmám (rodinným organizacím soukromého sektoru) zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky účastí v soutěži získají objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě. Soutěž je určená pouze pro rodinné firmy, které ale mohou soutěžit i v ostatních Národních cenách ČR.

Vítězové NC ČR za kvalitu v rodinném podnikání obdrží diplom. Všichni účastníci obdrží pamětní list.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Více informací o jednotlivých programech naleznete pod příslušnými odkazy (viz MENU vlevo).

INFORMAČNÍ LETÁK – obecný přehled a výhody vstupu do soutěže

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.