Národní infrastruktura kvality

Národní infrastruktura kvality

Informační odvětví portálu

Kromě mezinárodní infrastruktury kvality má každá země národní infrastrukturu kvality (QI).

QI zahrnuje národní instituce, které poskytují rámec a služby pro zvyšování kvality a bezpečnosti produktů, a služeb nabízených na místním i zahraničním trhu (viz ilustrační obrázek).


QI má jak geografický, tak funkční rozměr. Při účinném používání hraje QI důležitou roli v národním, evropském i globálním obchodu. QI zejména přispívá: ke zlepšování, k inovacím; k využívání technologií a znalostí; k ochraně spotřebitelů a životního prostředí.

Ústředním orgánem státní správy zodpovědným za fungující infrastrukturu kvality (QI) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. MPO zároveň řídí národní instituce, které poskytují rámec a služby pro zvyšování kvality a bezpečnosti produktů a služeb nabízených na místním i zahraničním trhu. Orgány infrastruktury kvality jsou začleněny do evropských a mezinárodních struktur, ve kterých zajišťují mezinárodně uznávané služby a produkty.

V České republice existuje velice dobře fungující systém národních institucí v oblasti QI, patřící mezi světové systémy. Mezi regulační orgány patří řada ministerstev vytvářejících požadavky v oblastech regulovaných právními předpisy. Významným notifikačním/oznamovacím orgánem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), národním normalizačním orgánem je Česká agentura pro standardizaci (ČAS), národním metrologickým orgánem je Český metrologický institut (ČMI), národním akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci o.p.s. a dále existuje také řada dohledových orgánů (ČOI, ČZPI, SÚJB, TIČR…). Významnou roli v celém systému QI hrají subjekty posuzování shody (zkoušení, vyšetření, kalibrace, certifikace, ověřování, inspekce).

Pro fungování QI je nezbytný průběžný rozvoj poskytovatelů zapojených v národní infrastruktuře kvality: metrologické instituce, standardizační orgány, subjekty posuzování shody, akreditační a notifikační orgány, orgány dozoru nad trhem.

Na fungování QI, zapojením do jejího rozvoje, se také podílejí důležité zainteresované strany mezi které patří: průmysl, společnosti poskytující služby, státní a městské instituce, sociální péče, průmyslová a obchodní sdružení, tvůrci norem, spotřebitelé apod.

Pro zabezpečení požadované kvality a účinnosti QI je nutné ctít pravidlo, že činnosti infrastruktury kvality (technická normalizace, akreditace, metrologie, posuzování shody třetí nezávislou stranou, zkoušení, inspekce, certifikace) mohou být poskytovány pouze k tomu prověřenými, odborně způsobilými subjekty s nejvyšší mírou nestrannosti a objektivity.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.