program EXCELENCE
Informační odvětví portálu
 

program EXCELENCE

Programy Národní ceny kvality České republiky jsou harmonizovány se schématy uznávání EFQM. Schémata uznávání EFQM jsou navržena tak, aby poskytovala organizacím strategickou zpětnou vazbu na odlišné úrovni. Pomohla jim zaměřit se na učení a vzdělávání, na motivaci a na podporu systematického zlepšování. Schémata uznávání EFQM může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti.

Schémata uznávání EFQM vycházejí z Modelu EFQM, jež poskytuje organizacím návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací. Pomáhá pochopit nedostatky v organizaci a nalézt možná řešení, která jsou k dispozici. Umožňuje nalézt cestu k významnému zlepšení výkonnosti organizace a tím dosáhnout pokroku.

Model EFQM je flexibilním rámcem, který pomáhá organizacím transformovat způsoby práce, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Nástrojem nabízejícím metodiku, která pomáhá organizacím reagovat na nepředpokládané situace změnou, transformací nebo disrupcí.

EFQM navrhla různé hodnotící služby, aby lépe vyhovovaly potřebám organizací a jejich úrovni vyspělosti. Národní cena kvality ČR program EXCELENCE je harmonizován se schématem oceněno EFQM – Recognised by EFQM.

NCK ČR program EXCELENCE je určen pro organizace, které mají zavedeny robustní systém managementu a chtějí získat strategickou a provozní zpětnou vazbu týkající se stávající úrovně výkonnosti, způsobilosti procesů zavedeného systému managementu, připravenosti na budoucí výzvy apod.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut NCK ČR programu EXCELENCE.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna a tím ani účast v NCK ČR programu EXCELENCE. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Proces a harmonogram NCK ČR programu EXCELENCE:

 1. Organizace žádající o účast v NCK ČR program EXCELENCE zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality České republiky sekretariatRKCR@mpo.cz. Tato přihláška je k dispozici v závěru této stránky nebo na vyžádání na e-mailové adrese sekretariátu RK ČR.
  Organizace žádající o účast v NCK ČR se může blíže seznámit s programem EXCELENCE v na konci textu přiložených dokumentech: „Statutu NCK ČR program EXCELENCE“, „Pokyny pro účastníky NCK ČR programu EXCELENCE“. Přihlášku organizace zašle nejpozději do 17. května 2024.
 2. Sekretariát Rady kvality České elektronicky potvrdí organizaci schválení/neschválení její účasti v NCK ČR programu EXCELENCE. Organizaci jejíž účast v NCK ČR programu EXCELENCE byla schválena je zaslána „Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky“, program EXCELENCE“.
  Účastníkem NCK ČR se organizace stává dnem, kdy podepíše Smlouvu o spolupráci při hodnocení NCK ČR program EXCELENCE s organizátorem hodnocení NC ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 3. Organizaci, jejíž účast NCK ČR programu EXCELENCE byla schválena a má podepsanou Smlouvu o spolupráci při hodnocení NCK ČR program EXCELENCE zašle sekretariát Rady kvality návod „Příprava podkladové zprávy NCK ČR programu EXCELENCE“ a licencovaný účastnický přístup do digitální platformy EFQM Assess Base, nástroje Business Matrix Advanced.
 4. Účastník NCK ČR programu EXCELENCE dle návodu v dokumentu „Příprava podkladové zprávy NCK ČR programu EXCELENCE“ zkompletuje podkladovou zprávu v digitální platformě EFQM Assess Base pomocí nástroje EFQM Business Matrix Advanced. Podkladová zpráva musí být vložena účastníkem do Assess Base nejpozději do 2. července 2024.
 5. Organizátor hodnocení (sekretariát Rady kvality) sestavuje plán hodnocení na místě NCK ČR programu EXCELENCE, v němž určuje tým hodnotitelů pro hodnocení na místě organizace konkrétního účastníka. Určený tým hodnotitelů se v prostředí digitální platformy Assess Base seznámí s účastníkem vloženými informacemi, resp. s jeho „Podkladovou zprávou“.
 6. Hodnocení na místě (externí hodnocení v organizaci účastníka) proběhne v sídle nebo místě podnikání účastníka v trvání 2 – 4 dnů při účasti 2 – 4 hodnotitelů dle velikosti organizace účastníka. Hodnocení organizace účastníka probíhá dle dohody mezi vedoucím hodnotitelem a zástupcem účastníka v termínu od 3. června do 20. září 2024.
 7. Vyhodnocení NCK ČR programu EXCELENCE provádí JURY pro NCK ČR, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. JURY podle dosažených bodů stanovuje celkové pořadí účastníků NCK ČR programu EXCELENCE a celkové pořadí v jednotlivých kategoriích.
 8. Rada kvality České republiky zveřejňuje výsledky Národních cen ČR a pořádá slavnostní předávání ocenění organizacím vítězů každoročně v listopadu, v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“. Rada kvality České republiky v rámci slavnostního vyhlášení výsledků všech Národních cen ČR předává ocenění prvním třem nejlepším organizacím v každé kategorii NCK ČR programu EXCELENCE“. Slavnostní předávání Národních cen ČR proběhne 21. listopadu 2024 v Senátu Parlamentu ČR.
 9. Všichni účastníci NCK ČR programu EXCELENCE dostanou Zprávu hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a příležitostí pro zlepšení včetně bodového hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií a kritérií Modelu EFQM.
 10. Každý účastník NCK ČR programu EXCELENCE, který dosáhl některé úrovně uvedené ve Statutu NCK ČR program EXCELENCE (nejméně 301 bodů) bude oceněn diplomem dle dosažené úrovně s uvedením roku a soutěžené kategorie programu EXCELENCE.
  Zároveň získá mezinárodní certifikát vydaný EFQM: „Recognised by EFQM“ s uvedením počtu hvězd dle dosažených bodů.
 11. Účastníka NCK ČR programu EXCELENCE, který při hodnocení dosáhl nejvyššího počtu bodů ze všech účastníků soutěžících ve všech kategoriích programu EXCELENCE Rada kvality České republiky ocení diplomem „Absolutní vítěz Národní ceny kvality ČR“.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní ocenění dle dosažené úrovně bodového hodnocení a mezinárodně uznávané ocenění „Recognised by EFQM – 3, 4, 5, 6 nebo 7 hvězd“
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě hodnotiteli naformulovaných silných stránek a příležitostí pro zlepšení.
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM.

Dokumenty:

Statut

Přihláškapříjem přihlášek do 17. května 2024

Pokyny pro účastníky

Model EFQM

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.