Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání
Informační odvětví portálu

Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Rodinné podnikání propojuje rodinné příslušníky jako členy rodiny a ty samé rodinné příslušníky jako spolupracovníky a zaměstnance podniku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod.

Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního, tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání. V rodinném podniku přetrvává respekt a pokora k tomu, čeho zakladatel dosáhl. Tradice a rodinné know-how je zárukou spolehlivosti.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní podnikatelské subjekty.

Prostřednictvím Národní ceny za kvalitu rodinného podnikání bude možno podpořit společenské povědomí o významu této formy podnikání, zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků.

Soutěž není omezena velikostí rodinného podniku, kritéria jsou adaptována i na právní formu podnikání.

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?

 • při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat  si reálnou kvalitu Vašeho podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání  (cca 30 minut intuitivního vyplnění políček s hodnocením „není realizováno, řešeno nahodile, řešeno dle intuice a zkušeností, je naplánováno, je částečně realizováno, je realizováno“, svoji JEDNU volbu hodnocení každého kritéria zvýrazníte, následně slovně okomentujete odpověď – popis, příklady, důkazy, opatření popř. výsledky), 
 • v rámci vzájemné komunikace rodinných příslušníků při vyplňování hodnocení podpoříte a vylepšíte interní komunikaci v rodině ohledně názorů na budoucí směry rozvoje,
 • účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného podnikání,
 • pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik s oceněním, které jí udělí nezávislá odborná porota, tak to svědčí o tom, že se zde věci dělají dobře,
 • status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům i čitelnou podnikovou kulturu,
 • získají příležitost k setkání a možné konzultaci s odborníky z řad univerzitní platformy AMSP ČRVysoké školy ekonomické v Praze, Centra pro rodinné firmy, Vysoké školy finanční a správní, a.s., Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni (konzultace zdarma).

Účast v Národní ceně za kvalitu v rodinném podnikání není zpoplatněna. 

Tato Národní cena je pořádána ve spolupráci Rady kvality ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění, je Statut.

Proces Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání:

 1. Přihláška – Rodinný podnik zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do 31. července 2024 elektronicky v PDF na e-mailovou adresu cizkova@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz, následně bude vyrozuměn o tom, že je evidován a zařazen mezi uchazeče v Národních cenách České republiky za kvalitu v rodinném podnikání. V případě dotazů týkajících se zařazení do soutěže v Národních cenách ČR za kvalitu v rodinném podnikání se, prosím, obracejte na paní Viktorii Čížkovou, Dis.: cizkova@amsp.cz.
 2. Součástí vyrozumění bude odkaz na elektronický formulář (popř. tzv. Podkladová zpráva/dotazník – prázdný formulář pro hodnocení), do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka vyplněných Podkladových zpráv/dotazníků je 31. července 2024.
 3. Hodnocení na místě – externí hodnocení v šesti vybraných podnicích proběhne od 10. září do 6. října 2024. V Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání proběhne hodnocení na místě 1 den za účasti minimálně třech hodnotitelů (členů odborné poroty).
 4. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
 5. Slavnostní předávání Národních cen proběhne 21. listopadu 2024, v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“.
 6. Zpětná vazba – po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, včetně bodového hodnocení.
 7. Po slavnostním předávání bude nabídnuta všem účastníkům soutěže konzultace se zástupci univerzitní platformy AMSP ČR.  Budou podrobně seznámeni s bodovým hodnocením a budou jim navrženy postupy pro oblasti dalších zlepšení.
 8. Všichni účastníci obdrží po ukončení ročníku pamětní listy.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži, přejeme co nejvyšší hodnocení Vašich rodinných i podnikatelských aktivit.

Dokumenty:

Statut

Přihláška – příjem přihlášek do 31. července 2024

Dotazník k přihlášce

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.