Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Od zakládání rodinných podniků v ČR uplynulo cca 30 let. Jejich vznik spojil tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Rodinné podnikání propojuje rodinné příslušníky jako členy rodiny a ty samé rodinné příslušníky jako spolupracovníky a zaměstnance podniku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod. Rodinné farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního, tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání. V rodinném podniku přetrvává respekt a pokora k tomu, čeho zakladatel dosáhl. tradice a rodinné know-how je zárukou spolehlivosti.

Evropský parlament (EP)[1]

 • Vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy zejména tak, aby zohledňovaly specifické problémy malých a středních podniků a rodinných podniků;
 • Vyzývá členské státy, aby zdokonalily právní rámec pro předávání rodinných podniků další generaci, vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání, a předešly tak případné nedostatečné likviditě, s cílem zajistit zachování rodinných podniků a zabránit nuceným prodejům;
 • Vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly specializovanou odbornou přípravu pro rodinné podniky v oblasti předávání podniků, řídicích struktur a vlastnických a inovačních strategií, a to především v zemích, kde z historických důvodů koncepce rodinného podniku není tak dobře zavedena, což by přispělo k jejich dlouhodobé úspěšnosti, zejména co se předávání podniků týče.

[1] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě (2014/2210(INI)).

Na základě této výzvy iniciovala AMSP ČR před 4 roky ukotvení definice rodinného podniku v české legislativě. Cíle se podařilo dosáhnout v r. 2019 prostřednictvím vládního usnesení a v r. 2020 byla definice ještě rozšířena. Od března 2020 běží u AMSP ČR oficiální registrace rodinných obchodních korporací a rodinných živností, které splňují tuto definici a získávají Osvědčení na 3 roky, jež je vstupenkou k novým benefitům připraveným pouze pro rodinné firmy (např. u ČMZRB je to GEN záruka, Expanze úvěry a Expanze záruky).

České rodinné podniky jsou významným zdrojem pracovních míst v soukromém i v neziskovém sektoru, nemalou měrou se podílí na tvorbě HDP. Jejich vícegenerační povaha přispívá ke stabilitě národní ekonomiky. Lze předpokládat, že budou v následujících letech hlavním investičním „tahounem“ obnovy hospodářství v ČR.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivitách prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní rodinné podniky. Prostřednictvím Národní ceny za kvalitu rodinného podnikání bude možno podpořit společenské povědomí o významu této formy podnikání, zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků.  Soutěž není omezena velikostí rodinného podniku, kritéria jsou adaptována podle jeho velikosti.

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?

 • při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat  si reálnou kvalitu Vašeho podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání  (cca 30 minut intuitivního vyplnění políček s hodnocením „není realizováno, řešeno nahodile, řešeno dle intuice a zkušeností, je naplánováno, je částečně realizováno, je realizováno“, svoji JEDNU volbu hodnocení každého kritéria zvýrazníte, následně slovně okomentujete odpověď – popis, příklady, důkazy, opatření popř. výsledky), 
 • v rámci interní komunikace při vyplňování hodnocení podpoříte a vylepšíte interní komunikaci v rodině ohledně názorů na budoucí směry rozvoje,
 • účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného podnikání,
 • pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik s oceněním, které jí udělí nezávislá odborná porota, tak to svědčí o tom, že se zde věci dělají dobře,
 • status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům i čitelnou podnikovou kulturu,
 • výherci budou přebírat hodnocení v prestižních prostorách Pražského hradu, setkají se s ostatními výherci, se zástupci MPO a dalšími municipalitami,
 • získají příležitost k setkání a možné konzultaci s odborníky z řad univerzitní platformy AMSP ČR – Vysoké školy ekonomické v Praze, Centra pro rodinné firmy, Vysoké školy finanční a správní, a.s., Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně (konzultace zdarma).

Účast v Národní ceně za kvalitu v rodinném podnikání není zpoplatněna. 

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění, je Statut.

Proces programu Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání:

 1. Přihláška – Rodinný podnik zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do 15.8.2020 elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz, následně bude vyrozuměn o tom, že je evidován a zařazen mezi uchazeče v programu Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.
 2. Součástí vyrozumění bude tzv. Podkladová zpráva/dotazník – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv/dotazníku je 30.9.2020.
 3. Hodnocení na místě – externí hodnocení v pěti vybraných podnicích proběhne do 31.12.2020. V Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání proběhne hodnocení na místě 1 den a budou zvoleni 2 hodnotitelé.
 4. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
 5. Slavnostní předávání Národních cen proběhne z důvodu pandemie ve 2. čtvrtletí roku 2021.
 6. Zpětná vazba – po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, včetně bodového hodnocení.
 7. Po slavnostním předávání bude nabídnuta všem účastníkům soutěže konzultace se zástupci univerzitní platformy AMSP ČR.  Budou podrobně seznámeni s bodovým hodnocením a budou jim navrženy postupy pro oblasti dalších zlepšení.
 8. Všichni účastníci obdrží po ukončení ročníku pamětní listy.

Dokumenty:

Statut

Přihláška – vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 15. srpna 2020 elektronicky v PDF na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz.

Dotazník