program START

Programy Národní ceny kvality České republiky jsou harmonizovány se schématy uznávání EFQM. Schémata uznávání EFQM jsou navržena tak, aby poskytovala organizacím strategickou zpětnou vazbu na odlišné úrovni. Pomohla jim zaměřit se na učení a vzdělávání, na motivaci a na podporu systematického zlepšování. Schémata ocenění EFQM může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti.

Schémata uznávání EFQM vycházejí z Modelu EFQM, jež poskytuje organizacím návod na rozvoj kultury, zlepšování a inovací. Pomáhá pochopit nedostatky v organizaci a nalézt možná řešení, která jsou k dispozici. Umožňuje nalézt cestu k významnému zlepšení výkonnosti organizace a tím dosáhnout pokroku.

Model EFQM je flexibilním rámcem, který pomáhá organizacím transformovat způsoby práce, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Nástrojem nabízejícím metodiku, která pomáhá organizacím reagovat na nepředpokládané situace změnou, transformací nebo disrupcí.

EFQM navrhla různé hodnotící služby, aby lépe vyhovovaly potřebám organizací a jejich úrovni vyspělosti. Národní cena kvality ČR program START je harmonizována se schématem úrovně kvalifikováno EFQM – Qualified by EFQM. V hierarchii úrovní schémat uznávání EFQM je schéma Qualified by EFQM (program START) schématem určeným pro organizace s nižší úrovní vyspělosti než schéma Recognised by EFQM (program EXCELENCE).

NCK ČR program START je určen pro organizace, které chtějí získat rychlou strategickou a provozní analýzu.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut NCK ČR programu START.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna a tím ani účast v NCK ČR programu START. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Proces a harmonogram NCK ČR programu START:

 1. Organizace žádající o účast v NCK ČR program START zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality České republiky sekretariatRKCR@mpo.cz. Tato přihláška je k dispozici v závěru této stránky nebo na vyžádání na e-mailové adrese sekretariátu RK ČR.
  Organizace žádající o účast v NCK ČR se může blíže seznámit s programem START v na konci textu přiložených dokumentech: „Statut NCK ČR programu START“, „Pokyny pro účastníky NCK ČR programu START“. Přihlášku organizace zašle nejpozději do 31. května 2021. Příjem přihlášek prodloužen do 25. června 2021.
 2. Sekretariát Rady kvality České elektronicky potvrdí organizaci schválení/neschválení její účasti v NCK ČR programu START. Organizaci jejíž účast v NCK ČR programu START byla chválena je zaslána „Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky“, program START“. Účastníkem NCK ČR se organizace stává dnem, kdy podepíše Smlouvu o spolupráci při hodnocení NCK ČR program STARTorganizátorem hodnocení NC ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu. Smlouva musí být účastníkem podepsána a zaslána na sekretariát Rady kvality nejpozději do 9. července 2021.
 3. zašle sekretariát Rady kvality návod „Příprava podkladové zprávy NCK ČR programu START“ a licencovaný účastnický přístup do digitální platformy EFQM Assess Base, nástroje Business Matrix, nejpozději do 9. července 2021.
 4. Účastník NCK ČR programu START dle návodu v dokumentu „Příprava podkladové zprávy NCK ČR programu START“ zkompletuje podkladovou zprávu v digitální platformě EFQM Assess Base pomocí nástroje EFQM Business Matrix. Podkladová zpráva musí být vložena účastníkem do Assess Base nejpozději do 31. července 2021.
 5. Organizátor hodnocení (sekretariát Rady kvality) sestavuje plán hodnocení na místě NCK ČR programu START, v němž určuje tým hodnotitelů pro hodnocení na místě organizace konkrétního účastníka. Určený tým hodnotitelů se v prostředí digitální platformy Assess Base seznámí s účastníkem vloženými informacemi, resp. s jeho „Podkladovou zprávou“.
 6. Hodnocení na místě (externí hodnocení v organizaci účastníka) proběhne v sídle nebo místě podnikání účastníka v trvání 1-1,5 dne při účasti 2 hodnotitelů dle velikosti organizace účastníka. Hodnocení organizace účastníka probíhá dle dohody mezi vedoucím hodnotitelem a zástupcem účastníka
  od 1. srpna do 15. října 2021.
 7. Vedoucí hodnotitel uzavře hodnocení účastníka. Provede export Podkladové zprávy a Zprávy hodnotitele včetně bodového hodnocení jednotlivých dílčích kritérií Modelu EFQM z platformy Assess Base. Oba dva tyto průvodní dokumenty hodnocení zašle na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz.
 8. Vyhodnocení NCK ČR programu START provádí JURY pro NCK ČR, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. JURY podle dosažených bodů stanovuje pořadí v jednotlivých kategoriích NCK ČR programu START.
 9. Rada kvality České republiky zveřejňuje výsledky Národních cen ČR a pořádá slavnostní předávání ocenění organizacím vítězů každoročně v listopadu, v rámci programu „Listopad – Měsíc kvality v České republice“. Rada kvality České republiky v rámci slavnostního vyhlášení výsledků všech Národních cen ČR předává ocenění prvním třem nejlepším organizacím v každé kategorii NCK ČR programu START.
 10. Všichni účastníci dostanou Zprávu hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a příležitostí pro zlepšení včetně bodového hodnocení dle jednotlivých kritérií Modelu EFQM.
 11. V případě NCK ČR program START se jedná o uznání organizace typu „vyhověl/nevyhověl“. Každý účastník NCK ČR programu START, který dosáhl nejméně 101 bodů bude oceněn diplomem „Organizace způsobilá pro program EXCELENCE“ s uvedením roku a soutěžené kategorie programu START.
  Zároveň získá mezinárodní certifikát vydaný EFQM: „Qualified by EFQM“.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní ocenění dle dosažené úrovně bodového hodnocení a mezinárodně uznávané ocenění „Qualified by EFQM“.
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě hodnotiteli naformulovaných silných stránek a příležitostí pro zlepšení
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM.

Dokumenty:

Statut NCK ČR program START

Přihláška – Příjem přihlášek do ročníku 2021 byl ukončen.

Harmonogram

Pokyny pro účastníky NCK ČR program START

Model EFQM 2020 zkrácená verze (Model EFQM je k dispozici v digitální platformě EFQM Assess Base)