program CAF
Informační odvětví portálu
 

Program Common Assessment Framework (CAF), neboli také Společný hodnotící rámec, je nástrojem Total Quality Management (TQM) vyvinutý veřejným sektorem pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Je vhodný pro zlepšování kvality služeb a fungování organizací ve veřejné sféře, především úřadů. Je výsledkem spolupráce ministrů států Evropské unie odpovědných za veřejnou správu. Z jejich pověření byl vyvinut Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA).

Program CAF slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Program CAF směruje organizace k využívání moderních nástrojů řízení vedoucích k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům. Program CAF je založen na hodnocení výkonnosti organizace, která vychází ze sebehodnocení. V rámci NCK ČR probíhá také externí hodnocení organizace.

Kategorie Národní ceny kvality České republiky programu CAF

Do Národní ceny kvality České republiky programu CAF se mohou hlásit orgány veřejné moci založené, zřizované nebo spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných prostředků; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.

Pro správní úřady, územní samosprávné celky, jejich orgány, sdružení či svazky obcí je doporučeno zúčastnit se Národní ceny kvality České republiky programu CAF pouze v případě, že jako účastník soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě dosáhl stupně „Organizace dobré veřejné služby (tzv. stříbrný stupeň)“ v kategorii Implementace modelu CAF, resp. získal ocenění za dlouhodobé užívání přístupů k řízení kvality ve veřejné správě.

Hodnocení – program CAF:

Hodnocení podle modelu CAF vychází z filozofie TQM a z principů modelu EFQM Excellence, který navrhla a do praxe uvedla Evropská nadace pro řízení kvality (European Foundation for Quality Management; www.efqm.org). Hodnocení Národní ceny kvality České republiky v programu CAF probíhá dle kritérií stanovených v aplikační příručce Společného hodnoticího rámce CAF 2013/CAF 2020, včetně zajištění bodového hodnocení s jemným rozlišením.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění, je Statut NCK ČR programu CAF.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna a tím ani účast v NCK ČR programu CAF. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Proces a harmonogram NCK ČR programu CAF:

 1. Organizace žádající o účast v NCK ČR program CAF zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality České republiky sekretariatRKCR@mpo.cz. Tato přihláška je k dispozici na konci této stránky nebo na vyžádání na e-mailové adrese sekretariátu RK ČR.
  Organizace žádající o účast v NCK ČR program CAF se může blíže seznámit s tímto oceněním v závěru této stránky přiložených dokumentech: „vzor pro vyhotovení „Sebehodnotící zprávy“ a publikace CAF 2013/CAF2020. Přihlášku organizace zašle nejpozději do 17. července 2022.
 2. Sekretariát Rady kvality České republiky elektronicky potvrdí organizaci schválení/neschválení její účasti v NCK ČR program CAF. Organizaci jejíž účast v NCK ČR program CAF byla schválena je zaslána „Smlouva o spolupráci při hodnocení programu CAF“.
  Účastníkem NCK ČR program CAF se organizace stává dnem, kdy podepíše Smlouvu o spolupráci při hodnocení NCK ČR program CAF s organizátorem hodnocení NCK ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu. Smlouva musí být účastníkem podepsána a zaslána na sekretariát Rady kvality ČR nejpozději do 24. července 2022.
 3. Účastník NCK ČR program CAF vyhotoví do formuláře/vzoru „Sebehodnotící zprávu“. V Sebehodnotící zprávě uvede požadované informace a zašle ji na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality sekretariatRKCR@mpo.cz nejpozději do 21. srpna 2022.
 4. Organizátor hodnocení (sekretariát Rady kvality) sestavuje plán hodnocení na místě NCK ČR programu CAF, v němž určuje tým hodnotitelů pro hodnocení na místě organizace konkrétního účastníka. Určenému týmu hodnotitelů pro hodnocení účastníka zašle Sebehodnotící zprávu k seznámení.
 5. Hodnocení na místě (externí hodnocení v organizaci účastníka) proběhne v sídle nebo místě podnikání účastníka v trvání 1 dne při účasti 2 hodnotitelů. Hodnocení organizace účastníka probíhá dle dohody mezi vedoucím hodnotitelem a zástupcem účastníka od 28. srpna do 14. října 2022.
 6. Tým hodnotitelů zpracuje Zprávu hodnotitele včetně bodového hodnocení podle jednotlivých kritérií modelu CAF. Vedoucí hodnotitel uzavře hodnocení účastníka a Zprávu hodnotitele zašle na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz nejpozději do 21. října 2022.
 7. Vyhodnocení NCK ČR programu CAF provádí JURY pro NCK ČR, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. JURY podle dosažených bodů stanovuje celkové pořadí v jednotlivých kategoriích NCK ČR programu CAF.
 8. Rada kvality České republiky zveřejňuje výsledky Národních cen ČR a pořádá slavnostní předávání ocenění organizacím vítězů každoročně v listopadu, v rámci programu „Listopad – Měsíc kvality v České republice“. Rada kvality České republiky v rámci slavnostního vyhlášení výsledků všech Národních cen ČR předává ocenění prvním třem nejlepším organizacím v NCK ČR programu CAF.
 9. Všichni účastníci NCK ČR programu CAF dostanou Zprávu hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a příležitostí pro zlepšení včetně bodového hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií a kritérií modelu CAF.
 10. Každý účastník NCK ČR programu CAF, který dosáhl některé z úrovní uvedených ve Statutu NCK ČR programu CAF bude oceněn diplomem dle dosažené úrovně s uvedením roku soutěže.

Dokumenty:

Statut

Harmonogram – bude zveřejněn po vyhlášení Národních cen ČR pro rok 2023

Sebehodnotící zpráva

Společný hodnoticí rámec CAF 2013

Aplikační příručka Společného hodnoticího rámce CAF 2013

CAF 2020