Národní politika kvality ČR

Národní politika kvality ČR

Informační odvětví portálu

Národní politika kvality ČR

Národní politika kvality ČR na roky 2023 – 2030

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 14. června 2023 dokument Národní politika kvality České republiky 2023-2030.  Materiál, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky zároveň navazuje na předchozí strategický dokument k této problematice.

Národní politika kvality České republiky 2023-2030, do jejíž přípravy byly zapojeny i resorty, shrnuje záměry vlády České republiky ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, podnikatelů, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky. Záměry, uvedené v dokumentu, představují přehled nejdůležitějších aktivit a oblastí, kterými by se měly rezorty, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve své každodenní práci prioritně zabývat ve vztahu ke kvalitě.

Cílem materiálu je iniciovat realizaci aktivit, které pomohou formovat a usměrňovat kvalitu prostředí a činností v jednotlivých oblastech života v České republice,“ uvedl zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství na Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický.

 „Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Radou kvality České republiky, v rámci Národní politiky kvality více než 20 let podporuje nejen organizaci odborných akcí se zaměřením na problematiku kvality, ale i Národní program Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb a prestižní soutěž Národní ceny České republiky“, zmínil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a 1. místopředseda Rady kvality České republiky Pavel Vinkler a dodal, „děkuji všem, kteří se na přípravě dokumentu podíleli, členům Rady kvality ČR i pracovníkům jednotlivých rezortů.“

Materiál je dostupný ke stažení na níže uvedeném odkazu:

Národní politika kvality ČR na roky 2023 – 2030 (materiál) – pdf

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2023 – pdf

ARCHIV

Naplňování Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 – 2020

Rada kvality České republiky (dále též „Rada“) je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále též “vláda“), zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie. Rada vznikla v souladu s usnesením vlády č.458/2000 a za více než patnáct let svého působení dosáhla řady pozitivních výsledků, které umožnily citlivější vnímání problematiky kvality ve společnosti, přispěla k rozvoji managementu kvality v podnikatelském i veřejném sektoru a založila programy, které přinášejí zvyšování kvality v procesech, zboží či službách.

Ve vztahu k přímé podpoře zvyšování kvality je nutné zmínit založení a mnohaletou realizaci programů Česká kvalita, Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, stejně tak jako podporu akcí celostátního významu, mezi něž patří Manažer roku, Konference kvality ve veřejné správě, Konference Kvalita v Ostravě nebo Mezinárodní konference ke kvalitě v Praze. Rada také nechala vyhlásit měsíc listopad „Měsícem kvality“ a v rámci tohoto období pravidelně zveřejňuje a oceňuje subjekty, které byly nejúspěšnější na cestě ke zvyšování kvality.

Další oblastí, na kterou se Rada zaměřila, a která je s kvalitou těsně spojena, je oblast konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů. V této oblasti Rada realizovala řadu aktivit, přičemž za ty nejvýznamnější lze považovat přijetí Charty kvality České republiky, založení a realizace programů kvality zaměřených na podporu malých a středních podniků i spotřebitelů, programů START, START PLUS, START EUROPE, EXCELENCE, CAF, a s tím spojených ocenění. Rada do svých aktivit zahrnula podporu dalších ocenění v oblasti kvality, jako jsou Cena kvality v sociální péči nebo Cena ministra vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, vytvořila dokument „Národní program posuzování shody systému společenské odpovědnosti“, který se stal základem národní normy k akreditaci společenské odpovědnosti. Je na místě uvést, že Rada se zaměřila také na podporu kvality na regionální úrovni a stala se tak více než partnerem při vyhlašování Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském, Ústeckém a od letošního roku i v kraji Vysočina.

Společenská odpovědnost organizací se stala jednou ze stěžejních oblastí, které Rada ve své činnosti podporuje a rozvíjí, neboť přímo souvisí s hodnotami, které tvoří základy naší společnosti. Také proto Rada založila program, na jehož základě vyhlašuje Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, včetně Ceny „Podnikáme odpovědně“. Nezastupitelná úloha Rady také vyplývá z úkolů, které jsou součástí Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací, jehož aktualizaci schválila vláda svým usnesením č. 49/2016.

Rada také dbá na informovanost laické i odborné veřejnosti a soustřeďuje základní informace na svých internetových stránkách (www.narodniportal.cz).

K zabezpečení svých odborných činností Rada vytvořila interní strukturu odborných sekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti, v rámci kterých svěřenou problematiku rozvíjejí a dávají impuls pro uskutečnění konkrétní aktivit a jsou schopny poskytnout Radě nejen zpětnou vazbu, ale zároveň odborné posouzení příslušné problematiky s návrhem případného řešení.

SWOT analýza k činnostem Rady

 1. Silné stránky
 • Podpora vlády České republiky.
 • Výsledky práce Rady – založená tradice programů Národní ceny kvality ČR , Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj  a Programu Česká kvalita.
 • Všeobecně vnímaná vysoká úroveň celostátních akcí v průběhu „Listopadu – Měsíce kvality v České republice“.
 • Významná pozice Rady v Národním akčním plánu společenské odpovědnosti ČR.
 • Rostoucí význam činností odborných sekcí Rady (Příloha č. 4).
 • Spolupráce s Centrem Excelence při České společnosti pro jakost, které sdružuje excelentní organizace oceněné v programech národních cen, podporuje jejich trvalé zlepšování a napomáhá sdílení nejlepších praxí.
 • Přijetí Charty kvality ČR a rozšiřující se počet jejich signatářů (Příloha č. 5).
 • Uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti Národní politiky kvality, společenské odpovědnosti a odpovědného podnikání mezi Radou kvality ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Vznik Národní sítě Global Compact Česká republika, která je součástí největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN.
 1. Slabé stránky
 • Přechodné oslabení důležitosti Rady kvality ČR v minulosti.
 • Mírný ústup některých rezortů od základních záměrů daných usnesením vlády č. 458/2000 ve vztahu k úloze Rady.
 • Existence značek kvality mimo Program Česká kvalita.
 1. Příležitosti
 • Schválení činností a aktivit naplňujících Národní politiku kvality v České republice na období 2016 – 2020.
 • Efektivnější koordinace činností rezortů v oblasti podpory kvality financované ze státního rozpočtu, fondů a programů EU.
 • Aktivní podpora programů v rámci Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost ze strany podnikatelských a zaměstnavatelských svazů.
 1. Hrozby
 • Ohrožení zabezpečení činností, aktivit a plnění úkolů Rady snížením přidělovaných finančních prostředků pod současnou úroveň.
 • Ztráta spolupráce se subjekty participujícími na realizaci Národní politiky kvality v České republice.

III. Cíle Národní politiky kvality v České republice na období 2016 – 2020

Strategie i nadále bude vycházet z poslání a vize, které Rada formulovala v minulých letech, neboť jejich obsah shledala aktuálním i pro období let 2016 – 2020.

Poslání

Národní politika kvality je koordinační aktivitou, podporující a propagující udržitelnou kvalitu života v České republice a její konkurenceschopnost.

Vize

Spoluvytvářet v České republice prostředí, ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti i jednotlivých občanů.

1.          Předpoklady

Pro naplnění Národní politiky kvality v České republice (dále též „Národní politika kvality“) je nezbytné, aby k ní vláda zaujala kladný postoj svým schválením příslušných činností a aktivit. Rada, ministerstva a další zúčastněné subjekty tak dostanou dostatečnou podporu proto, aby je mohly realizovat. Dalším z nezbytných předpokladů vedoucích k naplnění Národní politiky kvality je názorová shoda a aktivní účast všech subjektů participujících na její realizaci. Neméně důležité je také pozitivní vnímání občanskou i odbornou veřejností a udržení dlouholeté tradice a vysoké úrovně programů podporujících zvyšování kvality a společenskou odpovědnost.

2.          Společný rámec

Při naplňování Národní politiky kvality je nezbytné vycházet ze základu, který je dán příslušnou legislativou Evropské unie, stejně tak jako domácími legislativními nebo jinými normami, které oblast kvality a společenské odpovědnosti formují či ovlivňují. Jedná se zejména o následující předpisy, normy či dokumenty.

 • Práva a politika Evropské unie (např. Integrované hlavní směry strategie „Evropa 2020“).
 • Práva a politika České republiky.
 • Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky.
 • Strategický rámec rozvoje veřejné správy v České republice na období 2014 – 2020.
 • Akční plán na podporu malého a středního podnikání.
 • Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice.
 • Strategie celoživotního vzdělávání.
 • Strategie pro růst, české zemědělství a potravinářství.
 • Charta kvality České republiky,
 • Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 • Cíle udržitelného rozvoje OSN.
3.          Strategický cíl

Strategický cílem pro dané období je podpora a růst kvality života a společenské odpovědnosti v České republice. Lze předpokládat, že dosažení tohoto cíle může vyvolat procesy změn, které budou uvádět do souladu současné i budoucí potřeby společnosti jako celku i jednotlivých občanů s kvalitou jejich uspokojování ve vazbě na hodnoty, které budou ve společnosti žádoucí a preferované.

V rámci plnění Národní politiky kvality budou jednotlivé aktivity a činnosti zaměřeny především na

 • podporu „inteligentního růstu“, opírajícího se o znalosti a inovace a podporované zvyšování kvality vzdělávání, přístup ke vzdělávání pro všechny a napomáhání přerodu nových myšlenek v inovativní produkty a služby;
 • podporu „udržitelného rozvoje“ konkurenceschopné ekonomiky, účinně a hospodárně využívající zdroje též dle principů oběhového hospodářství, spravedlivě rozdělující náklady a výnosy, uplatňující moderní postupy a technologie, akcentující aspekt environmentální šetrnosti;
 • podporu „rozvoje soudržné společnosti bez sociálního vylučování“, v níž příležitost k zapojení do trhu práce a tím i k důstojnému životu dostává každý občan systematickým předcházením a odstraňováním nebezpečí sociálního vyloučení vybraných vrstev obyvatelstva především kvalitním vzděláváním reagujícím na potřeby trhu práce a efektivního systému sociální ochrany;
 • podporu dobrovolného plnění „společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje; ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí, protože dobrý zdravotní stav je jedním z předpokladů udržitelného rozvoje společnosti.
4.       Vybrané oblasti a aktivity zainteresovaných stran

Rada se domnívá, že následující přehled představuje nejdůležitější aktivity a oblasti, kterými by se měly zainteresované strany, tzn. ministerstva, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor, při své práci ve vztahu ke kvalitě prioritně zabývat. Pozice Rady je v tomto směru iniciační, koordinační a poradenská. Rada nezasahuje jednotlivým aktérům do jejich kompetencí, ale zajišťuje synergii jednotlivých aktivit.

4.1        Vzdělávání a osvěta
 • Základní vzdělávání – klást větší důraz na morální hodnoty, etiku, občanské vědomí, výchovu k toleranci, kvalitu vztahů mezi jednotlivci i skupinami obyvatel, principy rovnosti a nediskriminace.
 • Střední vzdělávání – kvalita jako prostředek společenského uplatnění i na trhu práce, zejména podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech.
 • Středoškolské vzdělávání – kvalita jako prostředek společenského uplatnění i na trhu práce.
 • Vysokoškolské vzdělávání – zejména rozvoj technického vzdělávání. Podpořit další vzdělávání (mimoškolní včetně podnikového), národní soustavu povolání a kvalifikací, kvalitu v dalším profesním vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb.
 • Zabezpečit hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol podle novely zákona o vysokých školách. Sledovat a zaměřit se na některé vybrané oblasti technického a přírodovědného vzdělávání v připravovaných programech pro MŠ, ZŠ a SŠ a potažmo i sledování možností spolupráce studentů SŠ a VŠ na vybraných firemních zadáních.
 • Zabývat se dlouhodobější analýzou kariérového poradenství na ZŠ a vlivu škol na profesní orientaci žáků druhého stupně s akcentem na technické a přírodovědné zaměření.
 • Národní soustava kvalifikací – řešit nesoulad mezi soustavami kvalifikací a povolání (nejednotnost oborových zařazení, terminologie, Best Practises apod.).
 • Podporovat dobrovolné zavádění standardů kvality (např. normy Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO 9000, ISO 10000, ISO 14000, OHSAS), Společný hodnoticí rámec (CAF), Model excelence EFQM, ISO 26000 Návod pro společenskou odpovědnost organizací, ČSN 01 0391:2013 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací aj.).
  • Věda, výzkum a inovace
 • Efektivní spolupráce výzkumných pracovišť a vysokých škol.
 • Rozšiřování výsledků výzkumu větší podporou aplikovaného výzkumu a jeho realizace v běžné praxi jako významného faktoru konkurenceschopnosti.
 • Péče o kvalitu jako zdroj inovací a informací.
 • Podpora spolupráce Akademie věd s podnikatelskou sférou zejména v oblasti aplikovaného výzkumu.

4.3    Podnikání (v pojetí všech oblastí a druhů podnikání)

 • Kvalita jako krédo podnikatele, TQM (kvalita všech činností firmy)
  • ověřování kvality výrobků a služeb – certifikace (integrované systémy)
  • podpora posuzování shody třetí nezávislou stranou
  • značky kvality (Program Česká kvalita)
  • Národní cena kvality – prestiž, konkurenceschopnost
  • Kvalita na míru firmy (malé firmy, řemesla)
  • využívání technických norem a pravidel správné praxe
  • kvalita vztahů se zákazníkem
 • Péče o lidské zdroje.
 • Konkurenceschopnost (Model Excelence EFQM, Ballance Scorecard, Six Sigma, Benchmarking apod.).
 • Uvádění výrobků na trh při dodržení předepsaných postupů posuzování shody a kontrola při jejich používání/provozu (úroveň a kvalita legislativy).
 • Podpora zvyšování tržního prostředí posilováním transparentních smluvních vztahů mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) a spotřebitelem, zejména při poskytování služeb.

4.4    Zemědělská výroba, výroba potravin, lesnictví

 • Rozvoj venkova.
 • Podpora výroby kvalitní a konkurenceschopné zemědělské a potravinářské produkce
 • Podpora informování spotřebitele, podpora výroby a prodeje bezpečných potravin, kvalitativní schémata pro potraviny v rámci Evropské unie (EU) a jejich využití v rámci ČR (bezpečnost potravin podle BRC, IFS-GFSI, certifikace GLOBALG.A.P., systém kritických bodů HCCP, systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000, program Klasa)certifikace, program Klasa)
 • Propagace tuzemských surovin a regionálních a lokálních potravinářských výrobků.
 • Šetrnost k životnímu prostředí (biotechnologie, biopotraviny). Podpora systémových opatření k zavádění uzavřených materiálových cyklů – příklad: likvidace zemědělských odpadů v bioplynových jednotkách.
 • Ekologicky přijatelné hospodaření v lesích (certifikace spotřebitelského řetězce PEFC, lesní certifikace FSC).
 • Ekologické zemědělství.

4.5    Ochrana životního prostředí

 • Šetrnost k prostředí počínaje občany a konče velkými korporacemi.
 • Udržitelné využívání a správa krajiny (Cena české krajiny, ocenění Zelená stuha udělované v soutěži Vesnice roku, mezinárodně uznávané certifikační systémy lesního hospodaření
 • Účinnost využívání zdrojů.
 • Ochrana zemědělského půdního fondu, využívání brownfields.
 • Odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace, předcházení vzniku).
 • Vodní hospodářství, odpadní vody.
 • Sběr a hospodaření s výrobky s užitnou životností.
 • Ochrana ovzduší.
 • Snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign).
 • Orientace na oběhové hospodářství.

4.6    Energetika       

 • Dostupnost energie (ceny, vztahy ke spotřebitelům).
 • Spolehlivost dodávek.
 • Bezpečnost a kvalita v energetické soustavě.
 • Kvalitní a úsporné zhodnocování primárních zdrojů.
 • Bezpečná jaderná energetika.
 • Transparentní nástroje pro informovanost spotřebitelů o kvalitě a ceně dodávek, včetně způsobu nabízení služeb, fakturace apod.
 • Obnovitelné zdroje energie

4.7    Obchod a cestovní ruch

 • Bezpečnost a kvalita zboží – ověřování kvality (hračky, obuv, textilní výrobky, elektrické přístroje a nářadí, nábytek, potraviny, použitá vozidla).
 • Internetový obchod (bezpečnost, důvěryhodnost, ochrana dat).
 • Ověřování kvality privátních značek – dokladování.
 • Kultura stánkového prodeje – dodržování zákonných ustanovení.
 • Značky kvality pro obchod (značka Q21 apod.).
 • Prosazování modelů a postupů pro posilování transparentnosti, přesnosti a úplnosti informací o kvalitě prodávaných výrobků a poskytovaných služeb.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvality služeb, zvýšením důvěryhodnosti, a to realizací Národního systému kvality služeb cestovního ruchu (NSKSCR).
 • Ochrana klienta v cestovním ruchu.
 • Uvádění výrobků na trh.

4.8    Doprava

 • Kvalita služby (veřejná i privátní doprava osob).
 • Zlepšování dopravní infrastruktury – silnice, dálnice, železnice.
 • Propagace hromadné dopravy.
 • Bezpečnost, kvalita vozového parku (STK, emise).
 • Šetrnost k životnímu prostředí (znečišťování, hluk).
 • Podpora certifikace systému údržby nákladních vozů dle nařízení EU 445/2011.

4.9    Péče o zdraví občanů

 • Kvalita a bezpečí zdravotních služeb
 • Posílení účasti a práv pacientů v procesu zdravotní péče.
 • Klinické standardy zdravotní péče, systémy hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.
 • Uplatňování programů kvality a bezpečí a standardů kvality a bezpečí zdravotních služeb doporučených Evropskou unií (EU), Mezinárodní společností pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua), Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
 • Efektivita činností ve zdravotnictví. Léková politika – posílit ohled na pacienta.
 • Kvalita a udržitelnost systému ochrany a podpory veřejného zdraví, podpora zdravého životního stylu a prevence nemocí, rozvoj prostředí podporujících zdraví.
 • Rozvoj a podpora kvality ukazatelů zdravotního stavu obyvatel.
 • Podpora zdraví a zdravého životního stylu.
 • Bezpečnost potravin a pokrmů (hygienická služba).
 • Analýza a zpracování společného metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro ošetření problematických oblastí a situací, souvisejících se zajišťováním zdravotně sociální péče (péče o seniory, péče o osoby s duševním onemocněním).
 • Podpora občanské angažovanosti a sociální soudržnosti (dobrovolnické programy).

4.10  Sociální služby

 • Kvalita úrovně, nastavení parametrů dostupnosti a kapacity poskytovaných služeb, specifikace odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
 • Ověřování kvality – hodnocení standardů kvality sociálních služeb.
 • Oceňování za kvalitu v sociálních službách.
 • Ochrana lidských práv starších osob, podpora jejich zaměstnávání ve vazbě na systém důchodového pojištění, důraz na dobrovolnictví a mezigenerační solidaritu, podpora zdravého stárnutí a celoživotního učení.
 • Odbornost pracovníků – vzdělávání, kvalifikace a rekvalifikace.
 • Naplňování principu sociálního začleňování.
 • Transformace ústavní péče a podpora komunitních služeb.
 • Služby pro rodinu a ohrožené děti – slaďování profesního a rodinného života, podpora profesionální pěstounské péče, standardizace sociálně právní ochrany, podpora preventivních terénních služeb pro rodiny.
 • Služby trhu práce – standardizace kvalifikace v oblasti bezpečnosti zdraví při práci, podmínky plnění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, transparentnost kvality služeb krajských a kontaktních pracovišť Úřadu práce.

4.11  Veřejná správa

 • Kvalita výkonu veřejné správy (efektivní stát, inteligentní stát, e-Government).
 • Snižování administrativní a regulatorní zátěže.
 • Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech (implementace principů totálního řízení kvality – TQM).
 • Podpora rozšíření metod kvality ve veřejné správě (CAF, ISO, Model excelence EFQM, místní Agenda 21 apod.).
 • Využívání akreditace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008.
 • Zveřejňování příkladů dobré praxe (Benchmarking, Benchlearning).
 • Podpora dobrovolných aktivit ve zvyšování kvality veřejné správy (Zdravé město).
 • Podpora programů dobrovolných nástrojů na místní úrovni (dle principů programu EKOPROFIT).
 • Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.

4.12  Ochrana spotřebitele, právo

 • Zkvalitnění technických norem, souvisejících s obecnou bezpečností výrobků a ochranou spotřebitele obecně a zakotvení obecně bezpečné služby do právního řádu ČR;
 • Naplňování evropské vize pro normalizaci, včetně posilování forem zapojení spotřebitelů do technické normalizace a dalších normalizačních procesů, v souladu s uvedenou vizí;
 • Zviditelňování téma a podpory nástrojů na vymahatelnost práva ve vztahu k uvádění výrobků na trh, k dodržování technických požadavků na stanovené výrobky, k jednotnosti a správnosti měření a měřidel apod.;
 • Podpora využívání mimosoudního urovnání a vyrovnání spotřebitelských sporů;
 • Podpora služeb odborných akreditovaných pracovišť při posuzování shody v dobrovolné sféře a obecně podpory účasti nezávislé třetí strany při takových procesech;
 • Prosazování modelů a postupů pro posilování transparentnosti, přesnosti a úplnosti informací o kvalitě prodávaných výrobků a poskytovaných služeb, např. formou seriózních značek kvality; podpora schémat a modelů na posuzování kredibility značek kvality; ověřování kvality privátních obchodních značek, transparentnost a důvěryhodnost informací;
 • Podpora zapojování spotřebitelů do procesů kontroly a dozory nad trhem a posilování spolupráce s orgány dozoru nad trhem;
 • Specifické zaměření na internetový obchod (bezpečnost, důvěryhodnost, ochrana osobních údajů a dat; spotřebitelská práva);
 • Nástroje pro kultivaci prodeje obecně, zejména ve vztahu k některým specifickým způsobům prodeje (stánkové prodeje, podomní obchod, nabídkové akce, aj.) a podpora nákupní volby s prvky deklarované kvality, hodnocení kvality služeb;
 • Rozvíjet nástroje k posilování transparentnosti, kvality, důvěryhodnosti služeb (finanční, trh, dodávky energií a vody, cestovní ruch a doprava, aj.);
 • Spolupráce subjektů působících v ochraně spotřebitele.

4.13  Kultura

 • Snižování negativních dopadů komercionalizace.
 • Kultivace veřejných sdělovacích prostředků.
 • Propagace Národní politiky kvality (veřejnoprávní televize, rozhlas) a Národní strategie společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.
 • Péče o kulturní dědictví, památky.

4.14  Obrana

 • Státní ověřování jakosti (SOJ zákon č. 309/2000 Sb.) implementace i pro další odběratele (mimo Ministerstvo obrany) uvedené v zákoně, audity jakosti a „vojenská certifikace“ u podniků obranného a bezpečnostního průmyslu.
 • Plnění závazků z členství v NATO (STANAG 4107), implementace standardů NATO do prostředí ČR a tvorba Českých obranných standardů.
 • Podpora obranného a bezpečnostního průmyslu pro zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.
 • Rozvoj spolupráce v oblasti SOJ s nečlenskými státy NATO na základě uzavíraných dohod o vzájemném provádění SOJ.

4.15  Průmysl a stavebnictví

 • Kvalita vstupních materiálů a technologických procesů v průmyslu.
 • Kvalita finálních výrobků průmyslové produkce.
 • Důraz na kvalitu projektové dokumentace, aplikace „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby“.
 • Supervize kvality na stavbách.
 • Audit kvality dokončené stavby (zejména u veřejných zakázek a staveb s finanční podporou).
 • Značka „Osvědčeno pro stavbu“, soutěže „Stavba roku“ a „Stavební firma roku“.
5.          Vybrané oblasti a aktivity Rady

5.1    Pro zlepšování podnikatelského prostředí a úspěšnost podnikání

 1. podporovat využívání a věrohodnost certifikací, jak systémů, tak i personálních certifikací, prosazovat posuzování shody třetí nezávislou stranou;
 2. rozvíjet programy Národní ceny kvality ČR (Czech National Quality Award) formou:
 • podpory zavádění modelu EFQM ve firmách (sebehodnocení, Benchmarking),
 • aktivní propagace Národní ceny kvality ČR (programy START, START EUROPE, START PLUS, CAF, EXCELENCE),
 • spolupráce s agenturou CzechInvest, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů,
  1. rozšiřovat portfolio firem se značkami zapojenými v Programu Česká kvalita,
  2. podporovat etiku v podnikání a programy společenské odpovědnosti (CSR), naplňování Národního akčního plánu CSR, podporovat využívání dobrovolných nástrojů k realizaci programů CSR a environmentálních programů;
  3. více využívat pro práci Rady kvality ČR poznatky dozorových orgánů (Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Státní veterinární správa (SVS), orgány ochrany veřejného zdraví, Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ);
  4. podporovat rozvoj technické normalizace, metrologie a zkušebnictví v souladu s potřebami trhu (zejména cestou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) – plán standardizace a jednotlivé programy rozvoje;
  5. propagovat využívání modelů a nástrojů vedoucích k excelenci – Model excelence EFQM, Six Sigma, Balance Scorecard, Kaizen, štíhlá výroba a další (systémy pro potravinový průmysl IFS, BRC, standardy pro certifikaci zemědělských produktů Global G.A.P.);
  6. podporovat ve spolupráci s příslušnými resorty programy zvyšování a ověřování kvality a bezpečnosti výrobků, včetně technických podmínek uvádění výrobků na trh a jejich používání/provozu; zvláštní pozornost přitom věnovat zemědělské prvovýrobě a výrobě potravin a dodávkám výrobků a služeb určených pro zajištění obranyschopnosti státu;
  7. podporovat rozvoj akreditace a národní akreditační systém ČR představovaný Českýminstitutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA); využívat akreditaci jako nástroj ověřování odborné způsobilosti všude tam, kde je to vhodné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008″;
  8. propagovat činnost Českého národního certifikačního fóra, EUROLAB-CZ, Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) a dalších subjektů, upozorňujících na porušování pravidel certifikací systémů managementu a nekalých praktik některých certifikačních organizací na českém trhu a v případě prokázání těchto skutečností podpořit účinný postih ze strany národního akreditačního orgánu;
  9. podporovat implementaci standardů NATO a českých obranných standardů do prostředí obranného průmyslu a uplatňování státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu.
  10. zvyšovat konkurenceschopnost prostřednictvím účinnějšího využívání zdrojů (aplikace principů udržitelné spotřeby, výroby a oběhového hospodářství).
  11. podporovat certifikaci produktů obranného a bezpečnostního charakteru dokládající splnění požadavků NATO na interoperabilitu.
  12. podporovat osvětu vůči podnikatelům ve věci mimosoudního řešení sporů včetně alternativních řešení.

5.2.   Pro podporu a šíření společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

 1. koordinovat a naplňovat aktivit vyplývající z obsahu Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice, za jejichž realizaci odpovídá či spoluodpovídá Rada kvality České republiky;
 1. implementovat Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice;
 2. spravovat Národní informační portál CSR na stránkách www.npj.cz;
 3. realizovat program Národní ceny ČR za CSR, regionální Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně, která oceňuje malé a střední podnikatele, rodinné firmy a sociální podniky;
 4. podporovat implementaci evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014 povinného reportingu informací nefinanční povahy do české legislativy;
 5. podporovat Národní síť Global Compact Česká republika (The Global Compact Network Czech Republic);
 6. spolupracovat při realizaci odborných akcí k problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v ČR;
 7. podporovat vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje;
 8. vytvořit a spravovat národní síť CSR tzv. Platformu zainteresovaných stran CSR (viz strategický dokument Národní akční plán CSR v ČR);
 9. řídit aktivity Platformy zainteresovaných stran CSR.
 10. spolupracovat se členy Platformy zainteresovaných stran CSR (např. Asociace společenské odpovědnosti, Business Leaders Forum, Byznys pro společnost, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj atd.)
 11. podporovat etiku v podnikání – CSR (Společenská odpovědnost – hodnocení a plnění role platformy ve smyslu Národního akčního plánu CSR).
 12. propagovat koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v českém prostředí.
 13. podporovat dobrovolné uplatňování společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje u malých a středních podniků a ve veřejné správě.
 14. podporovat implementaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v souladu se strategickým dokumentem Česká republika 2030.

5.3    Pro rozvoj různých forem vzdělávání v oblasti kvality podporovat a iniciovat:

 1. zavádění programů rozvoje kvality do školního vzdělávání;
 2. tvorbu kvalitních vzdělávacích výukových programů pro rekvalifikaci, programy pro různé funkce v managementu kvality, systémy environmentálního managementu (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), bezpečnosti informací, aktivity Národní soustavy povolání v oblasti vzdělávání a národní soustavy kvalifikací;
 3. zvyšování kvality vysokých škol, zvýšení náročnosti procesu akreditace vysokých škol a jejich fakult jako hráz profanace vysokoškolského studia v ČR;
 4. hmotnou podporu vysokoškolského studia technických oborů;
 5. ověřování kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb.);
 6. certifikaci (ISO 17024) a jiné formy ověřování kompetence a kvalifikace osob (lektorů, školitelů);
 7. tvorbu a rozvoj vzdělávacích programů k podpoře využívání Modelu excelence EFQM, modelu CAF a dalších, které vedou k vyšší úrovni vzdělávání;
 8. vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT);
 9. iniciativy jednotlivých profesních svazů a živnostenských společenstev k podpoře zvyšování a ověřování kvalifikací;
 10. Podporovat vzdělávání v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0. s ohledem na digitalizaci ekonomiky a dalších oblastí života.

5.4    Pro rozvoj informačních služeb a propagaci Národní politiky kvality (NPK)

 1. rozvíjet informační zdroje na stránkách npj.cz;
 2. vydávat pro odbornou a podnikatelskou veřejnost příručky o zvyšování kvality, např. publikační řadu „Průvodce řízením kvality“;
 3. každoročně vyhlašovat „Listopad – Měsíc kvality v České republice“ jako vrcholnou aktivitu Rady kvality ČR;
 4. podporovat informační akce celostátního významu a akce mezinárodní (konference, semináře);
 5. organizovat tiskové konference k propagaci nejlepších přístupů ke kvalitě a nejlepších firem i institucí (soukromý i veřejný sektor);
 6. propojovat a koordinovat stávající aktivity (školení, semináře, konference) různých organizací, synergie.

5.5    Pro růst kvality činností a služeb veřejného sektoru

 1. spolupracovat s Ministerstvem vnitra (dále též „MV“) na vydávání příruček CAF, při Ceně MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a Národní ceně kvality ČR);
 2. spolupracovat na organizaci Národních konferencí kvality ve veřejné správě;
 3. spolupracovat s MV při realizaci programů zvyšování kvality ve služebních úřadech i v územních samosprávných celcích, podporovat rozvoj e-Governmentu, podporovat implementaci TQM ve veřejné správě (služební úřady, správní úřady);
 4. podporovat vzdělávání v oblasti kvality a využívání dalších metod podpory kvality (Balance Scorecard, Benchmarking, Benchlearning apod);
 5. spolupracovat se SÚIP při ovlivňování bezpečnosti a kvality podmínek pracovního procesu;
 6. podporovat nezávislé oceňování kvality v sociálních službách (MPSV a nevládní organizace) a spolupracovat při jeho organizaci;
 7. podporovat vytvoření Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu a spolupracovat s MMR při jeho realizaci;
 8. spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) při podpoře implementace systémů environmentálního řízení (ISO 14001, systém ekologického řízení a auditu (EMAS), Místní agenda 21 (MA 21), EKOPROFIT) a aktivit vedoucích k tzv. zelenému úřadování.
 9. 6. Pro podporu dalších aktivit celostátního významu, zvyšující kvalitu života v ČR
 10. účastnit se akcí MŽP (Den Země, Světový den životního prostředí, EKOFILM), koordinovat v této oblasti činnost Rady s aktivitami vybraných výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj;
 11. spolupracovat s MD prostřednictvím zástupce v Radě kvality ČR při negociačních jednáních s Evropskou kosmickou agenturou a podporovat účast českých subjektů s certifikáty kvality v projektu GALILEO; podporovat programy Ministerstva dopravy (MD) ke zvyšování kvality veřejné dopravy cestujících;
 12. podporovat školící, poradní a auditní programy MO ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, určených k zajištění obranyschopnosti státu, zabezpečení konkurenceschopnosti obranného průmyslu ČR a plnění závazků ČR vůči NATO;
 13. podporovat činnost technologických platforem v jednotlivých průmyslových odvětvích, iniciující vědeckotechnický rozvoj a inovační aktivity a aktivně přispívat k jejich činnostem v oblasti kvality a spolehlivosti výroby; napomáhat většímu rozšíření firemní podpory výzkumu a vývoje a inovační kultury;
 14. podporovat meziresortní implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a souvisejících akčních plánů pro zlepšení zdravotního stavu a životní pohody obyvatelstva ČR;
 15. podporovat projekty podnikatelských svazů, sdružení a spotřebitelských organizací v informovanosti a osvětě, propagaci značení kvality, podpoře nákupní volby s prvky kvality;
 16. podporovat činnost orgánů dozoru a regulace trhu s cílem zlepšit vymahatelnost práva, zabránit prodeji nebezpečných výrobků, ztěžovat prodej nekvalitních výrobků, informovat o prioritách Rady kvality ČR v této oblasti;
 17. podporovat principy odpovědného výzkumu a inovací ve spolupráci s poskytovateli příslušné podpory.

Konkrétní priority a záměry vycházející z výše uvedeného přehledu aktivit Rady kvality ČR jsou realizovány zejména v rámci odborných sekcí Rady.

 1. Předpokládané přínosy činností a aktivit naplňujících Národní politiku kvality

6.1    Pro občana

 • Zvyšování podílu kvalitnější zboží na trhu (růst počtu dodavatelů a zboží s ověřenou kvalitou).
 • Efektivnější informovanost o kvalitě nakupovaného zboží (Program Česká kvalita, Klasa, projekty, publikace, letáky) a kvalitě vůbec (veřejnoprávní televize, rozhlas, npj.cz).
 • Růst spotřeby zboží vyrobeného v ČR.
 • Zvýšená kvalita péče o zákazníky (Model excelence EFQM, Six Sigma a další).
 • Zkvalitnění přístupu úřadů k občanům na všech stupních veřejné správy (systémy řízení kvality ve veřejné správě – Model CAF, Model excelence EFQM, ISO).
 • Zvýšení kvality služeb (gastronomie, sociální služby, technické služby apod.).
 • Snížení zdravotních a bezpečnostních rizik spotřebitelů a podpora zdraví obyvatel
 • Odpovědný výběr zboží a služeb typu „Kvalita za dobrou cenu“.
 • Zvýšení informovanosti v případě sporů s dodavateli zboží nebo služeb s důrazem na možnost mimosoudního řešení sporů.

6.2    Pro podnikatele

 • Kvalitnější poradenství, věrohodná certifikace – podpora získání integrovaných certifikátů, snadnější přístup k normám, zvýšení konkurenceschopnosti, získání výhody při veřejných zakázkách, zlepšení řízení firem, zvýšení odborné úrovně (vzdělávací kurzy).
 • Možnost zahájení práce s Modelem excelence EFQM – pro trvalé zlepšování (sebehodnocení) – cesta k excelenci.
 • Možnost vstoupit do programů Národní ceny kvality – získání prestiže, lepší vstup na zahraniční trhy, nárůst zisku a zvýšení tržeb, produktivity, rentability tržeb i aktiv, snížení nákladů.
 • Získat větší důvěryhodnost ve společnosti, např. prostřednictvím dokladu o plnění požadavků společenské odpovědnosti (CSR) podle připravovaného návrhu národního systému ověřování.
 • Snižování negativních dopadů na životní prostředí nákladově efektivní cestou.
 • Získání nových informací v oblasti kvality, EMS, BOZP, bezpečnosti informačních systémů (konference, semináře).
 • Lepší vstup na trh pro nové podnikatele (a nové výrobky/služby). Možnost garantovat kvalitu díky nezávislému ověření v Programu Česká kvalita.
 • Využívání modelových řešení zpracovaných v rámci projektů Národní politiky kvality (výrazné úspory v nákladech, urychlení a usnadnění zavádění nových metod a postupů).
 • Existence koordinovaných aktivit, které vytvářejí prostředí pro rozvoj podnikání.
 • Zvláštní podpora malým podnikům – modely kvality “na míru“.
 • Nutnost větší osvěty vůči podnikatelům ve věci mimosoudního řešení sporů včetně řešení alternativních.
 • Vytváření nových zákaznických segmentů preferujících kvalitu (produktů i vztahů se zákazníkem) v dimenzi cena/výběr/kvalita.
 • Jednodušší a výhodnější přístup k reklamě a propagaci produktů (výrobků a služeb) oceněných značkami kvality (Program Česká kvalita).
 1. 3. Pro stát a veřejnou správu
 • Zvýšení schopnosti firem exportovat i do vyspělých zemí, zlepšení platební bilance, růst hrubého domácího produktu (HDP) – zvýšení konkurenceschopnosti např. prostřednictvím získání mezinárodně uznávaných certifikátů kvality).
 • Vyšší výkony firem – vyšší výběr daní.
 • Úspora nákladů prostřednictvím zefektivňování činností úřadů zaváděním systémů řízení kvality, včetně nástrojů e-Governmentu.
 • Zvýšení spokojenosti občanů – kvalitnější služby včetně veřejných.
 • Snižování nezaměstnanosti díky zvyšování úrovně řízení firem (větší konkurenceschopnost), nové pracovní příležitosti (výroba i služby).
 • Zlepšení spolupráce služebních úřadů s nevládními organizacemi (na platformě Rady kvality ČR).
 • Lépe připravená mladá generace pro působení v globálním světě.
 • Zlepšený vztah zvláště mladé generace k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, kvalitě, multikulturní společnosti a globálnímu charakteru ekonomiky.
 • Zkvalitnění zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR.
 1. Předpokládané zdroje

Prostředky ze státního rozpočtu:

 • Činnost Rady je financována prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Činnost jiných ministerstev a zainteresovaných stran je financována prostřednictvím příslušných kapitol.

Další zdroje:

 • Fondy a programy EU, regionální programy.
 • Veřejné finance (kraje, obce).
 • Soukromé finanční prostředky firem, podílejících se na realizaci programů podpory kvality.
 1. Organizace a řízení

Na základě mnohaletých zkušeností z činnosti Rady a vzhledem k nutnosti zachovat efektivní spolupráci napříč oblastí kvality a společenské odpovědnosti, je pro naplňování Národní politiky kvality nezbytné, zejména aby

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vystupovalo jako vládou pověřený resort ke koordinaci aktivit s ostatními ministerstvy, územními samosprávnými celky a s příslušnými zainteresovanými stranami v oblasti Národní politiky kvality a společenské odpovědnosti.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo i nadále pověřeno řízením Rady.
 • Zástupce každého ministerstva jako stálého člena Rady jmenoval příslušný ministr.
 • Činnost Rady byla i nadále financována ze státního rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Členy Rady mohly být i nadále subjekty a organizace činné v oblasti věcné působnosti Rady, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a asociace, odborové organizace a vysoké školy.

Praktický výkon činností Rady, i ohledem na její řízení, také ukázal, že je nutné upravit mechanismy, které na jedné straně přispějí k upřesnění pravomocí, kterými disponuje Rada a na druhé straně umožní posílení řídících i kontrolních nástrojů Ministerstva. Z tohoto pohledu byl upraven Statut Rady .

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.