Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Řídící orgány Rady kvality ČR

Rada kvality České republiky (dále též „Rada“) je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále též “Vláda ČR“), zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie. V Radě jsou zástupci jednotlivých správních úřadů, obchodní inspekce, akreditace a normalizace, tak i zástupci nevládních organizací, jako jsou podnikatelské svazy a uskupení, zástupci spotřebitelů a nevládních profesních organizací. Podle projednávané problematiky jsou zváni zástupci dozorových orgánů, metrologie, zkušebnictví atd. Rada též spolupracuje se zahraničními organizacemi, které se zabývají problematikou kvality, životního prostředí, bezpečnosti a společenské odpovědnosti a dalšími organizacemi podobného zaměření.

Rada je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie a byla ustavena na základě usnesení vlády č. 458 ze dne 10. května 2000. Radu řídí předseda Rady kvality České republiky, jmenován ministrem průmyslem a obchodu. Náklady a výdaje na činnost Rady kvality jsou finančně zajišťovány prostředky ze státního rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.

K zabezpečení svých odborných činností vytvořila Rada interní strukturu odborných sekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti, v rámci kterých svěřenou problematiku rozvíjejí a dávají impuls pro uskutečnění konkrétních aktivit a jsou schopny poskytnout Radě kvality nejen zpětnou vazbu, ale zároveň odborné posouzení příslušné problematiky s návrhem případného řešení.

Přehled odborných sekcí:

 • Sekce kvality Hospodářské komory ČR
 • Kvalita v průmyslu a stavebnictví
 • Kvalita ve vzdělávání
 • Kvalita v ochraně spotřebitele
 • Sekce infrastruktury kvality
 • Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie
 • Kvalita v životním prostředí
 • Sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin
 • Sekce kvality ve zdravotnictví
 • Kvalita ve veřejné správě
 • Kvalita v obranném a bezpečnostním průmyslu
 • Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj
 • Kvalita v dopravě
 • Kvalita v obchodě
 • Kvalita v energetice
 • Kvalita služeb sociálního začleňování