Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR.

Konferenci, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, zahájili úvodními slovy pan náměstek Ing. Eduard Muřický z MPO a paní ředitelka odboru podpory projektů Mgr. Simona Vavrochová z MPSV. Konference byla rozdělena do tří bloků. První blok byl zahájen příspěvkem pana Ing. Pavla Vinklera, Ph.D., ředitele odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu z MPO, který představil „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“, jehož přípravou bylo pověřeno právě MPO jako gestor problematiky CSR v ČR. ,,Při zpracování Národního akčního plánu byly využity náměty a příspěvky CSR odborníků a expertů, on-line dotazníkového průzkumu, členů Platformy zainteresovaných stran CSR a účastníků kulatého stolu s podnikateli. Průběžně jsme informovali o postupu prací na www.mpo.cz/csr a www.narodniportal.cz.”, sdělil Pavel Vinkler. Následovala prezentace paní Mgr. Kristýny Mixové z odboru podpory projektů z MPSV, která seznámila hosty se současným stavem a přínosem Operačního programu zaměstnanost pro oblast CSR. Konference byla obohacena i mezinárodní účastí v podobě příspěvku paní Ing. Oľgy Pietruchové, M.A., ředitelky odboru genderové rovnosti a rovnosti příležitostí z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, která informovala, jakým způsobem je realizována společenská odpovědnost na Slovensku a zároveň uvedla příklady dobré praxe. Paralelou k předchozímu vystoupení byla prezentace paní Ing. Lucie Mádlové, Ph.D., zakladatelky a výkonné ředitelky Asociace společenské odpovědnosti, jejíž příspěvek byl zaměřen na propojení společenské odpovědnosti s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) v České republice a oceňování SDGs.

Druhý blok byl věnován sociální problematice. Paní Ing. Linda Maršíková z oddělení projektů sociálního podnikání z MPSV se v příspěvku zaměřila na dosud nepříliš rozšířenou podnikatelskou aktivitu, kterou je sociální podnikání. Téma sociálního podnikání bylo zmíněno i v další prezentaci paní Mgr. Šárky Vokálové z MPSV, která nastínila projekt „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“. Do třetice problematiku sociálního podnikání doplnil Mgr. Jakub Knězů, ředitel, projektový koordinátor Etincelle, o.s., skupiny sociálních firem, které provozují bistra a kavárny ve firmách a dalších institucích. Následovala prezentace paní Mgr. Leony Gergelové Šteigrové, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek z MPSV, která účastníky informovala o společenské odpovědnosti při zadávání veřejných zakázek. Další příspěvek se týkal sociální inovace a byl přednesen paní Gabrielou Drastichovou, ředitelkou Nadačního fondu Českého rozhlasu. V této souvislosti byl uveden konkrétní realizovaný projekt „Návštěvy POTMĚ“, inovativní sociální služba zaměřená na zajištění domácí péče o seniory. V následujícím příspěvku pan Ing. Radek Hábl z Úřadu vlády účastníky konference seznámil s rolí zaměstnavatelů v otázce zadluženosti zaměstnanců. Druhý blok uzavřela paní Yvona Hartlová ze společnosti Firma pro zdraví, která se zasazuje o to, aby se péče o zdraví stala součástí firemní kultury.

Třetí blok byl věnován CSR v podnikatelském prostředí. První přednášející paní Ing. Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, se ve svém příspěvku zabývala problematikou CSR v mezinárodním kontextu v rámci projektu „ROAD – CSR“. Následující prezentace se týkala nefinančního reportingu. Paní Mariana Kellerová, specialistka CSR ve firmě Siemens, účastníky seznámila s praktickými zkušenostmi s nefinančním reportingem ve své domovské firmě. Na závěr konference zaznělo téma udržitelnosti v podobě cirkulární ekonomiky jako cesty pro budoucí vývoj společností, o které informoval pan Vojtěch Vosecký, MSc., z Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Na základě dotazníků spokojenosti a zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od účastníků konference, můžeme s radostí konstatovat, že konference byla velice pozitivně hodnocena a splnila očekávání většiny účastníků.

Program a prezentace přednášejících jsou k dispozici zde:

Program konference

ING. VINKLER Ph.D. Národní akční plán CSR v ČR
ING. PIETRUCHOVÁ Společenská odpovědnost na Slovensku
ING. MÁDLOVÁ Ph.D. CSR a Cíle udržitelného rozvoje
ING. MARŠÍKOVÁ Sociální podnikání
MGR. VOKÁLOVÁ Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
MGR. KNĚZŮ Etincelle
MGR. GERGELOVÁ Společenská odpovědnost při zadávání zakázek
DRASTICHOVÁ Sociální inovace v CSR
ING. HÁBL Role zaměstnavatelů v otázce zadluženosti
MGR. HARTLOVÁ Společenská odpovědnost a prevence
ING. NOVOTNÁ CSR v mezinárodním kontextu
KELLEROVÁ Nefinanční reporting
MSc. VOSECKÝ Cirkulární ekonomika jako cesta