Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavel Vinkler poskytl po konání setkání „Platformy zainteresovaných stran CSR“ rozhovor. Vyjádřil se k právě připravovanému novému akčnímu plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice.

Je pravda, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje klíčový strategický dokument „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“?
Ano, mohu to potvrdit. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje v pořadí již třetí národní akční plán společenské odpovědnosti organizací. MPO je od roku 2013 hlavním gestorem pro agendu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v České republice a v této souvislosti nám Vláda ČR dala za úkol připravit nový akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice a předložit jej do konce září letošního roku. Součástí nového akčního plánu bude i zpráva o plnění současného akčního plánu na léta 2016 – 2018, a to ke dni 30. června 2018.

Kdy a jak jste s přípravami nového národního akčního plánu začali?
S přípravami jsme začali již v polovině roku 2017. Důležitým mezníkem byla naše konference „Společenská odpovědnost organizací ve spojitosti s operačními programy“, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou kvality ČR. Na této konferenci jsme měli možnost potkat se se zástupci soukromého a veřejného sektoru a prodiskutovat do hloubky konkrétní témata CSR. Velice důležitá je také kontinuální spolupráce s odborníky z praxe, kteří se CSR dlouhodobě zabývají. Při přípravě nového Akčního plánu preferujeme co nejotevřenější přístup, proto jsme připravili již dvě online konzultace široké veřejnosti, která se mohla vyjádřit jak k samotným strategickým prioritám dokumentu, tak i nyní k celému jeho textu. Proto doporučuji všem zájemcům, kteří by rádi ovlivnili text nového Akčního plánu, aby sledovali webové stránky MPO https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/ a www.narodniportal.cz.

Vyplnilo se Vaše očekávání od veřejné on-line konzultace formou dotazníkového šetření? Jak dlouho dotazníkové šetření probíhalo? Kde jsme mohli dotazníkové šetření vyplnit?
S průběhem online konzultace jsme spokojeni. Probíhala formou dotazníkového šetření od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Dotazník, který připravil náš odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu ve spolupráci s experty a podnikatelskými svazy obsahoval 22 otázek. Veřejná on-line konzultace byla umístěna na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, na Národním informačním portále o CSR, na oficiálním portále Agentury CzechTrade BusinessInfo.cz, dále byla veřejná on-line konzultace zaslána na ministerstva, asociace, svazy, vysoké školy tak, aby se do ní mohl zapojit co nejširší okruh respondentů.

Co zajímavé vyplynulo z veřejné on-line konzultace k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 -2023“?
Veřejné on-line konzultace se zúčastnilo 52 % respondentů ze soukromého sektoru, 26 % respondentů z neziskového sektoru, zbývající respondenti byli ze státní správní a z místní samosprávy. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR. Z toho se více než 2/3 subjektů zabývají agendou CSR déle než 4 roky, tj. dlouhodobě. Respondenti vidí největší přínos CSR především v sociální oblasti (73 %), přínos v ekonomické oblasti vidí respondenti ve 32 %. Do budoucna se budeme snažit naše aktivity více nasměrovat na ekonomický pilíř, protože jsme přesvědčení, že podnikatel, pokud má implementovat CSR ve své firmě, musí za tímto přístupem vidět pozitivní vliv na ekonomiku. Pokud v tomto nebudeme úspěšní, nepodaří se ani koncept CSR v rámci podnikatelských subjektů více prosadit. Důležitou a potěšující informací je pro nás fakt, že více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR.

Vyplynula nějaká informace z veřejné on-line konzultace k novému návrhu materiálu, která Vás nepotěšila?
Jak již jsem zmínil v předchozí odpovědi, nás nepotěšila informace, která říká, že přínos v ekonomické oblasti pro společnost vidí pouze 32 % respondentů. Další skutečnost, která není pozitivní, byla otázka týkající se informačních zdrojů „Odkud jste se o Společenské odpovědnosti organizací (CSR) dozvěděli?“. 46 % respondentů se o společenské odpovědnosti organizací (CSR) dozvídá hlavně z internetu, 36 % respondentů zná CSR z konferencí, seminářů a ze školení. Bohužel speciální webové stránky pro CSR www.narodniportal.cz zná pouze 7 % respondentů. Musím ale zdůraznit, že jsme tento web převzali teprve v lednu 2018. Zde spatřujeme velký prostor pro zlepšení a již nyní připravujeme konkrétní opatření, která by měla situaci zlepšit.

Mohl byste přiblížit připravovaná opatření, která by zvýšila informovanost o společenské odpovědnosti organizací z informačních zdrojů MPO a www.narodniportal.cz?
Ještě jednou uvádím, že jsme webové stránky Národní informační portálu o CSR převzali teprve začátkem roku 2018. A od samého začátku pracujeme na jejich vylepšení. Naším cílem je jejich modernizace, zvýšení návštěvnosti a v neposlední řadě zajištění dostatečné bezpečnosti těchto webových stránek. Chceme, aby tyto webové stránky představovali hlavní informační místo společenské odpovědnosti organizací. Upozornil bych také, že jsme již vydali první číslo nového newsletteru, které je volné dostupné na stránkách www.narodniportal.cz.

Jaké další kroky v současné době probíhají pro tvorbu nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací?
V současné době se mohou zájemci zapojit do veřejné konzultace k novému „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“, která probíhá již od 13. dubna 2018 a bude končit dne 13. května 2018. Respondenti tak mohou ovlivnit konkrétní text Akčního plánu již při jeho přípravě, tj. ještě před oficiálním připomínkovým řízením. Tato veřejná konzultace je umístěna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na webových stránkách Národního informačního portálu o CSR. Budeme velice rádi za cenné připomínky či další náměty pro tento připravovaný dokument.

Budete připravovat ještě nějakou konferenci, seminář či kulatý stůl ke společenské odpovědnosti organizací v ČR, z které budete čerpat pro tvorbu nového národního akčního plánu CSR?
Dne 23. dubna 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu setkání Platformy zainteresovaných stran, která mohla jako první diskutovat Akční plán. Nyní již připravujeme další kulatý stůl, kde se setkáme s podnikateli. Tento kulatý stůl proběhne 10. května 2018 a budou zde zastoupeny jak hlavní podnikatelské svazy a asociace, tak konkrétní firmy. Těšíme se na důležité informace, které se prolínají businessem a společenskou odpovědností organizací.

A závěrem, co očekáváte od nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice?
Nový Akční plán pro CSR připravujeme spolu s experty z praxe a v kooperaci s podnikatelskými svazy a asociacemi. Doufáme, že kapitoly, které obsahuje nový akční plán, budou hodnotnou kuchařkou pro nové či stávající organizace, které se společenskou odpovědností organizací v České republice již zabývají nebo v nejbližší době budou zabývat. Organizace najdou v novém národním akčním plánu také příklady dobré praxe. Co bych však chtěl zdůraznit, že CSR i nadále chápána jako dobrovolná aktivita a tento princip budeme preferovat i do budoucna.