Zástupci sedmi veřejně prospěšných organizací si dne 26. ledna 2024 během slavnostního vyhlášení v Obecním domě v Praze převzali z rukou představitelů Asociace veřejně prospěšných organizací ČR značku spolehlivosti – Prověřená veřejně prospěšná organizace. Skupina organizací, které prošly náročným auditem a na tuto značku dosáhly, se tak v Česku rozrostla na celkem 37 subjektů.

„Značka spolehlivosti je pro dárce a filantropy zárukou, že její držitel naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. To mimo jiné znamená, že na vlastní správu organizace vynakládá pouze odpovídající část rozpočtu organizace,“ říká k významu značky prezident AVPO ČR Marek Šedivý. AVPO ČR značku spolehlivosti rozvíjí od roku 2012 v rámci snahy kultivovat dárcovské prostředí a vést neziskové organizace k transparentnímu a profesionálnímu fungování. „Organizace, která se rozhodne značku získat, prochází detailním auditem, jehož výsledky pak posoudí Rada pro hodnocení spolehlivosti, která rozhoduje o udělení či neudělení značky. Rada je na AVPO ČR zcela nezávislá. Zasedají v ní zástupci akademické sféry, státní správy, neziskového i podnikatelského sektoru či médií,“ vysvětluje Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR a metodik značky spolehlivosti.

V roce 2023 získalo značku spolehlivosti sedm veřejně prospěšných organizací: Achilleus, z.s.; Fokus Liberec o.p.s.; Fokus Mladá Boleslav o.p.s.; Národní iniciativa pro život o.p.s.; Spolu spojit síly z.s.; Středisko Náhradní rodinné péče z.s.; Temperi, o.p.s.

Informace k novým držitelům značky spolehlivosti:

Achilleus, z.s.
Achilleus je pacientská organizace věnující rodinám s dětmi s vrozenou vadou pes equinovarus s celorepublikovou působností. Okamžiky spojené s prvními krůčky patří k těm nejkrásnějším v životě. Někdy jim ale může předcházet „dlouhá cesta“. Snažíme se, aby vykročení do života, bylo co nejsnazší.

FOKUS Liberec o.p.s.
30 let poskytuje komplexní služby pro osoby s duševním onemocněním. Zabývá se terénními, ambulantními a pobytovými službami a podporou zaměstnanosti, s cílem posílit klienty k samostatnosti a efektivnímu využívání sociálních zdrojů.

FOKUS Mladá Boleslav o.p.s.
Poskytuje komplexní psychosociální rehabilitaci. Cílem takových služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Národní iniciativa pro život o.p.s.
Věnuje se všeobecné primární prevenci ve školách zaměřené na sexuální rizikové chování a péči o duševní zdraví. Preventivní práce je založena na biologii, vývojové psychologii a principech efektivní primární prevence. Lektoři navštěvují školy s lekcemi Moje cesta na svět, Dobrodružství dospívání a Nečekané těhotenství.

Spolu spojit síly z.s.
Organizace Spolu spojit síly je určena pro rodiny dětí s postižením z Jihočeského kraje. Pořádají setkávání rodin, příměstské tábory a jsou úspěšným provozovatelem registrované ambulantní sociální služby – Stella odlehčovací služba, která je v Jihočeském kraji unikátní a je určena dětem se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ve věku 3-18 let.

Středisko Náhradní rodinné péče z.s.
Posláním Náhradní rodinné péče je pomáhat dětem, které nemohou žít se svými rodiči, aby našly lásku, bezpečí a jistotu v nové rodině. Osvojitelské a pěstounské rodiny a jejich děti provází na této cestě již od roku 1994. Chtějí, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

Temperi, o.p.s.
Posláním Temperi je podpora sociálního fungování rodin nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a doprovázení pěstounských rodin. Zaměřují se na potřeby dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě souvisejících s konflikty v rodinném prostředí.

O AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního a spolehlivého neziskového sektoru v České republice. AVPO ČR je správcem značky spolehlivosti a zveřejňuje seznam prověřených organizací (www.znacka-spolehlivosti.cz; www.proverene-neziskovky.cz). Značka spolehlivosti prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky.
AVPO ČR dlouhodobě usiluje o kultivaci legislativního prostředí pro fungování neziskového sektoru. V současné době AVPO ČR usiluje o trvalé nastavení daňového benefitu pro soukromé dárce (aby si mohli snížit svůj daňový základ až o 30 %). Dále usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním.