Pracovní podmínky:

Úmluvy Mezinárodní organizace práce

Texty ratifikovaných úmluv Mezinárodní organizace práce v češtině jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Agenturní zaměstnávání

 • Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce (MOP)

Česky: Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce (MOP)

English: C181 – Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání

Česky: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání

English: Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council on temporary agency work

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Česky: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

English: Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals

Problematika obchodování s lidmi

Dokumenty pro oblast problematiky obchodování s lidmi jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra zde.

Nefinanční reporting:

 • Pokyny pro vykazování nefinančních informací (EK)

Směrnice o nefinančním reportingu (2014/95 / EU) vyžaduje, aby velké subjekty veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci (kótované společnosti, banky a pojišťovny) zveřejňovaly určité nefinanční informace. Komise publikovala nezávazné pokyny pro vykazování nefinančních informací, které mají subjektům pomoci zveřejňovat příslušné nefinanční informace konzistentnějším a lépe srovnatelným způsobem.

Česky: Pokyny pro vykazování nefinančních informací

English: Guidelines on non-financial reporting

Veřejné zakázky:

 • Odpovědné veřejné zadávání (MPSV a MMR)

V metodice jsou popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, jsou zde představeny příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a způsob, jak je rozpoznat. Závěr obsahuje odpovědi na otázky proč a jak odpovědné veřejné zadávání implementovat.

Česky: Odpovědné veřejné zadávání (2. doplněné vydání)

Rozsáhlé informace k odpovědnému zadávání jsou k dispozici na webu Sociálně odpovědné veřejné zadávání zde.

Dodavatelské řetězce:

 • Vodítka OECD-FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce (OECD-FAO)

Vodítka mají pomoci podnikům dodržovat stávající standardy odpovědného obchodního chování podniků v rámci zemědělských dodavatelských řetězců – Směrnici OECD pro nadnárodní podniky, Zásady odpovědného investování do zemědělských a potravinových systémů a Dobrovolné směrnice pro odpovědnou správu držby půdy, rybolovných oblastí a lesů v kontextu vnitrostátního zabezpečení potravin.

Česky: Vodítka OECD-FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce

English: OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

 • Odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce (MZe)

Informační leták Ministerstva zemědělství.

Česky: Odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce

 • Pokyny pro odpovědné obchodní řetězce v textilním a obuvnickém odvětví (OECD)

Příručka obsahuje se o souhrn doporučení a praktických návodů jak provádět náležitou péči tak, aby činnost podniku neměla nepříznivý vliv na pracovní podmínky, lidská práva a životní prostředí.

English: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment & Footwear Sector

Konfliktní minerály:

 • Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (OECD)

Pokyny poskytují podrobná doporučení, která mají napomoci podnikatelům dodržovat lidská práva a vyhnout se přispívání ke konfliktům prostřednictvím svých obchodních rozhodnutí a postupů při nákupu minerálů. Pokyny jsou určeny pro použití jakoukoli společností, která potenciálně získává minerály nebo kovy z oblastí zasažených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

Česky: Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

English: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (3rd Edition)

 • Certifikační schémata

V současné době existují v podstatě dva základní odpovědnostní režimy týkající se problematiky tzv. konfliktních minerálů.

První z režimů vznikl na půdě OECD, je postaven na nezávazných pokynech a několik certifikačních schémat usiluje o dosažení plné kompatibility s těmito pokyny. Tento režim je dobrovolný, ovšem hlásí se k němu řada subjektů veřejného i soukromého sektoru. Certifikačními schématy, která jsou v pilotním programu posuzování, jsou:

 1. Responsible Minerals Initiative, RMI (Iniciativa aliance Responsible Business Alliance, RBA)
 2. London Bullion Market Association, LBMA
 3. International Tin Supply Chain InitiativeITSCI
 4. Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC
 5. Responsible Jewellery Council, RJC

Druhým režimem je režim odpovídající nařízení (EU) 2017/821. Týká se pouze cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, a to v podobě nerostných surovin a kovů (nikoli výrobků z nich), a je povinný (po překročení stanovených ročních objemů dovozu). Certifikační schémata pro účely tohoto nařízení podléhají schválení Evropské komise a dosud nebyla zveřejněna.