Masarykova univerzita, založená v roce 1919, dlouhodobě zaujímá co do počtu studentů pozici druhé největší vysokoškolské instituce v České republice – 10 fakult, 2 vysokoškolské ústavy a více než 200 kateder, to je v číslech Masarykova univerzita. Již řadu let se jí daří zastávat roli průkopníka udávajícího směr v mnoha oblastech vysokoškolského vzdělávání a díky širokému záběru svých aktivit se stala strategickým partnerem pro řadu reformních témat na národní úrovni.

Hlavním posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, díky kterému usiluje o zlepšení kvality života a rozvoj kultury společnosti. Toto poslání vychází ze třech základních hodnot – svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost, které jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity a tvoří základ vnitřní kultury. Principy udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti Masarykova univerzita zakotvuje rovněž do své připravované dlouhodobé strategie.

Masarykova univerzita již na poli společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje působí. Příkladem jsou projekty dobrovolnictví a humanitární pomoci (dárcovství krve, pomoc v  postižených oblastech, sbírky pro hospice), zakomponování problematiky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do studijních programů nebo využívání pokročilého energetického managementu budov včetně využití zelených prvků a obnovitelných zdrojů energie. Masarykova univerzita rovněž usiluje o odpovědné zadávání veřejných zakázek. V roce 2018 obdržela od MPSV ocenění za zavádění principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v ČR. Veřejná zakázka na nákup reklamního textilu byla uvedena Evropskou komisí jako „best practice“ v oblasti Green Public Procurement.

Kontakt: Mgr. Marta Valešová, MBA, tel.: 549 491 016, kvestor@muni.cz