Dne 1. 8. 2022 byl ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou jmenován pan Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu a stavebnictví, novým předsedou Rady kvality ČR.

Při této příležitosti jsme s panem Muřickým připravili krátký rozhovor:

  • V minulosti jste již funkci předsedy Rady kvality ČR zastával. V čem vidíte hlavní přínos Rady kvality ČR v současném období?

Na působení v Radě kvality ČR, jakožto předsedy se těším. Jak bylo v otázce již avizováno, tak jsem tuto funkci v minulosti již zastával a nejdu tedy vyloženě do „neznáma“. Hlavní přínos Rady kvality ČR vidím určitě v uplatňování Národní politiky kvality v České republice, která je zaměřena na podporu rozvoje managementu kvality v podnikatelském i veřejném sektoru. To následně přináší zvyšování kvality jako takové v jednotlivých procesech, u zboží a poskytovaných služeb.

  • Jaké priority v rámci aktivit Rady kvality ČR považujete za stěžejní?

Mezi hlavní priority v rámci aktivit Rady kvality ČR řadím určitě správu Oficiálního portálu Rady kvality ČR, kde jsou podrobné informace k Radě kvality ČR jako takové, jejím činnostem a s ní souvisejících pořádaných odborných akcí. Ve vztahu k Národní politice ČR je důležitou prioritou také každoroční prestižní ocenění organizací v České republice za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, které má již mnohaletou tradici. Současně klademe také značný důraz na Národní program Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Jeho cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních služeb a výrobků na českém trhu. Dalšími prioritami Rady kvality ČR jsou určitě také podpora projektů a akcí odborných sekcí Rady kvality ČR a důraz na problematiku CSR jako takového v rámci působnosti organizací na českém trhu.

  • Na jaké zajímavé akce pořádané Radou kvality ČR se mohou veřejnost a organizace v brzké době těšit?

V brzké době se může veřejnost a organizace těšit na dvě významné akce, které spadají do Programu Listopad – Měsíc kvality. Jedná se o akce Den s Českou kvalitou, která proběhne 12. října a 6. Národní konferenci kvality a CSR, která proběhne 2. listopadu. Akce Den s Českou kvalitou je věnována udělení certifikací „Česká kvalita“ organizacím z pohledu kvalitní služby či výrobku, které splňují kritéria Národního programu Česká kvalita. Značka české kvality v podobě loga následně spotřebiteli deklaruje, že se jedná o špičkové výrobky či služby a jejich nákupem je podporována česká ekonomika. Druhá akce Národní konference kvality a CSR je věnována zejména organizacím, které zohledňují metody řízení kvality a uplatňování společenské odpovědnosti v každodenních činnostech, a to ať už se jedná o zákazníky, dodavatele, zaměstnance, ale i další aktéry, jichž se jejich činnosti dotýkají přímo i nepřímo. Obsahem konference jsou také nové poznatky z pohledu minimalizování negativních dopadů na životní prostředí jako takové a mnoho dalších odborných bloků vztahujících se k problematice kvality a CSR.

Zmíněný Program Listopad – Měsíc kvality je tedy věnován odborným akcím, seminářům, konferencím a je zakončen nejvýznamnější akcí Rady kvality ČR, a to slavnostním předáváním Národních cen České republiky za rok 2022. Podrobnější informace k těmto akcím budou průběžně aktualizovány na: www.narodniportal.cz.

Děkujeme za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Ministerstvem průmyslu a obchodu