Vláda schválila dokument strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje na základě strukturální analýzy současného stavu a vyhodnocení vnitřních i vnějších trendů, které rozvoj České republiky ovlivní.

„Strategický rámec Česká republika 2030 definuje cíle pro rozvoj naší země. Jeho naplňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce,“ shrnuje předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Za naplňování cílů budou odpovědné věcně příslušné orgány ústřední státní správy. Strategický rámec bude zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí. Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády, který bude připravovat jednou za dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou, na základě jejich porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.

Vazba konkrétních opatření vůči naplňování cílů České republiky 2030 bude zachycena v implementačním dokumentu, který bude předložen k projednání vládě ještě v roce 2017. Dokument rovněž předpokládá zapojení nestátních aktérů a aktérek, kteří se k naplňování cílů České republiky 2030 budou moci přihlásit formou tzv. dobrovolných závazků.

Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Ta by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí, osobní bezpečí či subjektivně vnímané životní pohody.

Strategický rámec ČR 2030 vznikal téměř dva roky, připravovaly a komentovaly jej stovky expertek a expertů z akademické, firemní i neziskové oblasti. Významnou podporu v tomto procesu poskytovalo devět expertních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Česká republika 2030 vznikla jako aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Přípravou dokumentu pověřila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Ten byl vytvořen v roce 2014 jako koordinační útvar pro agendu udržitelného rozvoje, která byla nově ukotvena v gesci předsedy vlády. To významně přispívá k vnímání jejího významu, usnadňuje řešení nadresortních problémů a témat a je v zahraničí považováno za příklad dobré praxe.

Více o strategickém rámci Česká republika 2030 najdete na webu www.cr2030.cz.

Zdroj: TZ Úřadu vlády České republiky, zde.