Vláda České republiky dne 25. ledna 2016 svým usnesením č. 49 schválila aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR).

Cílem tohoto strategického dokumentu je nastavit základní východiska pro šíření a podporu myšlenek CSR v České republice na základě aktivního dialogu a respektování zájmů všech zainteresovaných stran. Hlavními záměry jsou: posílení porozumění a důvěryhodnosti konceptu společenské odpovědnosti ve společnosti, podpora rozvoje společenské odpovědnosti v organizacích, sdílení zkušeností a přenos mezinárodního know-how.

nap csr

NAP CSR je rozdělen do deseti klíčových oblastí. Pro každou oblast jsou nadefinovány strategické priority, aktivity, realizátoři aktivit, termíny a očekávané výstupy. Přehledně strukturovaný dokument tak oproti předchozí verzi přináší určitý kvalitativní pokrok.

Zpracováním strategického dokumentu NAP CSR bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor pro oblast CSR. Návrh materiálu byl připravován odbornou sekcí Rady kvality ČR č. 13: Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty.

NAP CSR je otevřený dokument a jeho aktuální verze je platná na roky 2016-2018.