Ve středu 22. 2. 2023 se uskutečnilo 82. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, řídil 1. místopředseda Rady kvality ČR Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

V úvodu jednání byli účastníci seznámeni s nominací Svazu průmyslu a dopravy ČR Mgr. Dagmar Kužvartové, ředitelky Sekce zaměstnavatelské, do Rady kvality ČR. Členové Rady poté schválili nominaci Svazu průmyslu a dopravy ČR Mgr. Dagmar Kužvartové do Předsednictva Rady kvality ČR.

První bod jednání byl věnován kontrole úkolů z minulé Rady, zejména předloženým Výročním zprávám odborných sekcí a Výroční zprávě Národního programu Česká kvalita. Bylo konstatováno, že v loňském roce se podařilo vhodně navázat na aktivity z předcovidovského období a dále je rozvíjet. Další plány v rámci Národního programu Česká kvalita byly představeny zástupci oddělení řízení kvality a společenské odpovědnosti firem v MPO a sekretariátu programu.

Následovala informace k vyhlášení Národních cen ČR, kterou představil Pavel Vinkler:

Pro rok 2023 jsme po dvou předchozích jednáních předsednictva Rady kvality upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen ČR“.

Zásadní změny se týkají zejména zrušení kategorie Vzdělávání, věda a výzkum a přeřazení organizací z této kategorie do příslušné kategorie podle práva, dle kterého byly organizace zřízeny. Tato změna se týká Národní ceny ČR v programu EXCELENCE a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Další změnou je vyhlášení jediné kategorie v rámci programu START, bez ohledu na sektor, ze kterého organizace pochází. Členové Rady kvality ČR poté schválili nové statuty cen a harmonogram pro rok 2023. Návazně byly během projednávání tohoto bodu představeny návrhy marketingových aktivit, týkajících se Národních cen ČR, které budou vyhlášeny 1. 3. 2023.

V dalším průběhu jednání členové Rady kvality ČR schválili finanční podporu 31 vybraných projektů odborných sekcí Rady kvality ČR na rok 2023.

Další bod byl věnován informaci o přípravě dokumentu Národní politika kvality ČR do roku 2030. Návrh dokumentu prošel v předchozích dvou týdnech mezirezortním připomínkovým řízením. Připomínky budou nyní postupně vypořádány a poté bude dokument předložen ke schválení na jednání vlády.

V následující části jednání účastníci schválili personální změny v rámci sekretariátu Rady kvality ČR a Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita. Členové Rady kvality ČR poděkovali za dlouholetou dosavadní práci tajemnici Rady kvality ČR paní Zdeňce Maisnerové, která odchází na zasloužený odpočinek. Do funkce tajemnice od 1. 3. 2023 jmenoval ministr průmyslu a obchodu paní Lenku Štíplovou, která byla zároveň navržena a posléze i schválena za MPO do funkce místopředsedkyně Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita.

Na závěr jednání byly představeny dvě významné akce s účastí Rady kvality ČR, které proběhnou v roce 2023. První z nich bude Světový inženýrský den, který se bude konat 14. března 2023 v Senátu PČR. Druhou akcí bude Světový inženýrský kongres, který proběhne ve dnech 11.-13. října 2023.