Hosty přivítal Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání. Předeslal, že tématem jednání je odpovědné veřejné zadávání a informoval o novém členovi platformy – CSR Consult, s.r.o.

Po úvodním slovu následovala prezentace Pavla Vinklera, ve které se nejprve krátce zmínil o Oceňování odpovědných zahraničních investorů. „V letošním roce budou poprvé oceněni zahraniční investoři, kteří působí v České republice, reinvestují zde své zisky a podílí se prostřednictvím CSR projektů na rozvoji české ekonomiky a společnosti. Posuzovány budou stěžejní aktivity v oblastech spolupráce s místními firmami, inovace s dopadem na region, péče o komunitu, dobrovolnictví, spolupráce s neziskovým sektorem a odpovědná spotřeba. Vítězné subjekty obdrží dne 14. října 2019 cenu od předsedy vlády.“ sdělil Pavel Vinkler.

Dále informoval o průběhu hodnocení Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, jehož vyhlášení se uskuteční na slavnostním večeru dne 26. listopadu 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Zmínil se rovněž o regionálním ocenění – Ceně hejtmana. Představil speciální číslo Newsletteru CSR věnované tématu vzdělávání, které vychází v září 2019. Současně pozval přítomné na další ročník konference CSR, který se bude konat dne 27. listopadu 2019.

Hlavní blok zahájila svým příspěvkem Odpovědné veřejné zadávání a praxe Eva Chvalkovská z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která informovala přítomné o legislativních normách, ze kterých se při odpovědném zadávání veřejných zakázek vychází, a o principech odpovědného veřejného zadávání. Zmínila rovněž příležitosti odpovědného veřejného zadávání a jeho prospěch pro společnost i ekonomiku (zejména malé a střední podniky, sociální podniky). Na příkladech uvedla veřejné zakázky s aspekty odpovědného veřejného zadávání, které MPSV realizovalo i vyhlásilo v letech 2015 – 2019.

Jako druhý v tomto bloku vystoupil se svým příspěvkem „Odpovědné zadávání na MUNI“ Martin Hadaš, vedoucí Odboru veřejných zakázek Masarykovy Univerzity. Na úvod svého vystoupení ve stručnosti představil strukturu Masarykovy Univerzity (počet středisek, vlastních budov, zaměstnanců, studentů) a sdělil i hodnotu obhospodařovaného majetku (16 mld. Kč). Zmínil, že elektronicky zadávají zakázky již od roku 2009. Uvedl i webový odkaz E-ZAK: https://zakazky.muni.cz/, pod kterým lze najít jimi uveřejňované veřejné zakázky včetně dokumentace, kterou lze využít i jako vzorovou (formuláře, smlouvy apod.) a informoval o počtu realizovaných zakázek a jejich finanční hodnotě. Navrhl, že by při zadávání veřejných zakázek v rámci všech operačních programů mohla platit pro výběr dodavatelů jednotná pravidla MMR, což dosud tak není. Za velmi důležitou považuje komunikaci s dodavateli – Meet the buyer a PTK (předběžnou tržní kalkulaci). Jako veřejný zadavatel nakupují stavby nových budov (simulační nemocnice), rekonstrukce starých budov (filozofické fakulty), přístrojové vybavení univerzity i jejích odborných pracovišť a propagační předměty (jako např. mikiny). Na příkladu nákupu mikin z biobavlny prezentoval odpovědné chování při zadávání veřejných zakázek. Na závěr svého vystoupení sdělil, kam univerzita bude dále směřovat v rámci Univerzitní strategie na roky 2021 – 2025.

Třetí prezentátorka tohoto bloku Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek z Městského úřadu Jičín informovala nejen o vývoji, strategii a konceptu odpovědného veřejného zadávání města Jičína, ale zejména na řadě příkladů ukázala, jakým způsobem se úřad na plnění cílů CSR podílí (ekologicky šetrný tisk na udržitelném papíru, ekologicky šetrné praní a žehlení prádla, použití barev šetrných k životnímu prostředí u nábytku, exkurze pro děti ZŠ vč. výkladu při rekonstrukci u historické památky a reálné ukázky řemesel, ukázky pro děti z MŠ vč. přírodovědného výkladu v rámci zateplování bytových domů – netopýr, rorýs). Zdůraznila důležitost Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí dokumentace každé veřejné zakázky a dodavatele zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů a zejména, že zajistí i řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Na závěr svého vystoupení zmínila rovněž filozofii odpovědného úřadu, na jejímž základě vznikla i Deklarace městského úřadu Jičín.
Téma „Transparentní účet jako předstupeň přímých plateb poddodavatelům“ bylo posledním příspěvkem tohoto bloku. Zbyněk Pochmon, právník investiční sekce Povodí Vltavy, ve své prezentaci sdělil, jakým způsobem se firma podílí na plnění cílů CSR, a to např. podporou zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů), podporou studentů (exkurze studentů technických oborů vysokých a středních odborných škol), dodavatelskými vztahy (Čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění VZ, transparentní účet, předběžné tržní konzultace). Cíle CSR se v jejich firmě naplňují rovněž informováním veřejnosti (zřízení webové stránky projektu a sdílení fotografií a videí), cirkulární ekonomikou (závazek minimalizovat vznik odpadů, povinnost používat k tisku papíry a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce splňující stanovené certifikace (FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel). Zdůraznil důležitost Čestného prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky, povinnosti založit transparentní účet (pouze u vybraného dodavatele až před podpisem smlouvy, je přehledný a uživatelsky příjemný) a nutnost včasné komunikace mezi zadavateli a dodavateli.

V rámci hlavního bloku využili někteří účastníci možnosti zapojit se do diskuse.

Závěrem Pavel Vinkler shrnul nejdůležitější principy odpovědného zadávání veřejných zakázek jako je orientace na předmět veřejné zakázky, využití externích spolupracovníků, zjednodušení procesu při zadávání veřejných zakázek/snižování administrativní zátěže, Čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky, možnost kontroly dodavatelů přes transparentní účet, realizace předběžných tržních konzultací. „Samozřejmě vítám i zkracování lhůt pro uhrazení poddodavatelem vystavených faktur od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. V této oblasti se MPO rovněž angažuje.“, podotkl na závěr jednání Pavel Vinkler a poděkoval všem přítomným za jejich účast.

Prezentace všech řečníků jsou uvedeny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/treti-setkani-platformy-zainteresovanych-stran-csr–249041/