Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Program Start plus

Program START PLUS je zaměřen na výkonnost organizace. Hodnocení výkonnosti organizace je založeno na sebehodnocení organizace a následném hodnocení hodnotitelem. Sebehodnocením i nestranným hodnocením získá organizace celkový přehled o svém stavu a výkonnosti.

Program START PLUS lze doporučit všem organizacím, které chtějí zjistit současnou úroveň své výkonnosti, mají zájem o její trvalé zlepšování, chtějí pojmenovat své silné a oblasti pro zlepšování a chtějí zaměřit svou pozornost na oblasti, ve kterých se mohou zlepšit.

Organizace, která v programu START PLUS získá ocenění, posílí předpoklady pro svou účast v Národní ceně kvality České republiky program EXCELENCE.

Organizace mohou v Národní ceně kvality České republiky programu START PLUS v každé kategorii účastníků získat na základě dosaženého počtu bodů ocenění. Oceněním je diplom „Organizace způsobilá pro program EXCELENCE“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence – 2 hvězdy“.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu START PLUS není zpoplatněna.

Kategorie Národní ceny kvality České republiky – program START PLUS:

1. Podnikatelský sektor:

 • velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci,
 • střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci,
 • malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci,

2. Veřejný sektor (Za organizace veřejného sektoru se považují orgány veřejné moci založené, zřizované nebo spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných prostředků bez ohledu na počet zaměstnanců; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.)

 • organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci,
 • organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
 • obce s rozšířenou působností,
 • ostatní obce.

 Proces programu START PLUS:

 1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Organizace bude vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu START PLUS.
 2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 17. 6. 2019, což je finální termín pro podání přihlášek.
 3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 15. 8. 2019.
 4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 10. 10. 2019. V Národní ceně kvality České republiky v programu START PLUS hodnotí 2 hodnotitelé a doba externího hodnocení trvá zpravidla 1 až 2 dny.
 5. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
 6. Slavnostní předávání Národních cen bude organizováno v rámci Listopadu – Měsíce kvality v České republice
 7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v programu START PLUS, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Organizace způsobilá pro program EXCELENCE“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence“
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

NCK-CR_START-PLUS_Statut

NCK-CR_START-PLUS_Prihlaska