Ve středu 9.6.2021 se uskutečnilo 76. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo online, zahájil 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na MPO Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

V úvodním bodě zasedání Pavel Vinkler zrekapituloval průběh soutěže Národních cen kvality a Národní ceny za CSR za rok 2020, který byl tentokrát zakončen zcela netradičně. Vzhledem k situaci spojené s pandemií koronaviru se za přísných bezpečnostních opatření slavnostní předávání ocenění uskutečnilo formou hybridního studia ve Skleněném sále na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Soutěže se zúčastnilo 71 organizací, bylo předáno celkem 28 ocenění, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a 3 absolutní vítězové.  „Slavnostní předávání ocenění v netradiční podobě se dle ohlasů mimořádně povedlo, online vysílání dle našich informací sledovalo přes 500 účastníků, uvedl Pavel Vinkler a doplnil, že tato akce se stala výjimečnou ukázkou postupující digitalizace na půdě MPO. Bližší podrobnosti k akci lze najít na Oficiálním portálu Rady kvality ČR.

V rámci úvodního bodu bylo zmíněno také vyhlášení dalšího ročníku Národních cen kvality a Národní ceny za CSR, které proběhlo začátkem května 2021 s cílem ocenit vítěze v listopadu – měsíci kvality.  „Nový ročník s sebou přináší specifika v podobě implementace nového modelu EFQM 2020, která se promítne především v programech START a EXCELENCE,“ připomněl Pavel Vinkler a informoval členy Rady kvality o posunutí termínu přihlášek do 25.6.2021 a vyzval je k propagaci účasti v rámci svých organizací.

Další bod jednání byl věnován Programu Česká kvalita.  Zde došlo k významnému kroku, kdy na základě několika jednání mezi MPO a Českou společností pro jakost byla uzavřena příkazní smlouva, na jejímž základě činnost sekretariátu Programu Česká kvalita přebírá Česká společnost pro jakost. Zároveň s tím došlo i k dohodě o užívání původního loga Programu. Pavel Vinkler dále zmínil marketingovou podporu Programu, zejména připravované aktivity ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o. na projektu „Českou kvalitu nenahradíš“, ve kterém by měli dostat formou videorozhovorů prostor všichni správcové značek a další aktivity, vztahující se k listopadu – měsíci kvality.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO poté členy Rady kvality ČR seznámil s novými žádostmi o finanční podporu z rozpočtu Rady kvality, tentokrát především z odborných sekcí věnujících se rodinnému podnikání a vzdělávání, které byly podrobněji představeny předsedy obou sekcí. Členové Rady poté všechny předložené žádosti schválili.

Následovala informace Pavla Vinklera o vývoji strategického dokumentu Národní politika kvality na léta 2021-2030. Draft dokumentu, který je v současné době připomínkován ze strany odborných sekcí, bude nadále předmětem jednání mimořádného předsednictva Rady kvality a zasedání Rady kvality. Následně by měl být materiál předložen do připomínkového řízení a po vypořádání připomínek na projednání vládou.

V dalším bodě zasedání informoval Ing. Jiří Vondrák, vedoucí oddělení dopadů regulace na MPO, o aktivitách a pozici MPO v souvislosti se Směrnicí EU o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků.

V závěru jednání vystoupila místopředsedkyně Rady kvality prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. s informací o situaci v rámci regionální soutěže Ceny hejtmana za CSR. Bylo konstatováno, že tato soutěž se dosud realizovala v polovině krajů ČR, její podporu i v ostatních krajích Rada kvality zařadila mezi své cíle v letošním roce.