Návrh NAP CSR 2019-2023 byl po on-line připomínkovém řízení na webech národního portálu a MPO prezentován na jednání Platformy zainteresovaných stran CSR (23. 4.2018) a dále na kulatém stole se zástupci podnikatelských subjektů (10. 5. 2018). Po těchto zasedáních došlo ze strany přítomných subjektů k dalším připomínkám, které byly po zvážení vypořádány a zapracovány do návrhu NAP CSR 2019 – 2023. Tento návrh je včetně vypořádacího dokumentu rozesílán pro informaci zúčastněným. Za doručené připomínky zpracovatelé všem děkují. V souladu s plánovaným postupem bude v nejbližších dnech návrh zaslán do vnitřního připomínkového řízení na MPO a následně do mezirezortního připomínkového řízení. Jednou z příloh NAP CSR 2019-2023, který bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, bude také vyhodnocení plnění aktivit předchozího NAP CSR 2016-2018.