Dne 30. dubna 2019 předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych jako předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlašuji pro rok 2019:

  • Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE.
  • Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost

Od úterý dne 30. dubna 2019 jsou pro organizace, které mají zájem o účast v některé z Národních cen, na internetových stránkách www.mpo.cz zpřístupněny přihlášky pro účast v těchto cenách. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 31. května 2019 včetně.

Podmínky, proces a organizace jednotlivých programů Národních cen jsou uvedeny ve Statutech, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Počet přihlášených organizací v Národních cenách je omezen.

V Národní ceně kvality České republiky v programech Start Plus, Excelence a Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost obdrží úspěšní účastníci i mezinárodně uznávané ocenění od EFQM.

Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Obdržené přihlášky eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Organizace, která zašle přihlášku do některé z výše uvedených Národních cen, bude elektronicky (e-mailem) vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče o účast ve zvolené Národní ceně. Vyrozumění bude zasláno po uplynutí termínu pro podání termínu přihlášek, tj. po 31. květnu 2019. Společně s vyrozuměním bude organizaci zaslán návrh smlouvy o hodnocení v rámci Národní ceny a další pokyny. Předpokladem pro to, aby se organizace stala účastníkem Národní ceny, je uzavření zmíněné smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Robert Szurman, v. r.