Před dvěma lety byl jmenován do funkce 1. místopředsedy Rady kvality ČR. Dnes Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, hodnotí poslední dva roky v Radě kvality ČR a současně představuje její priority na nejbližší období.

Pane 1. místopředsedo, Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky uspořádali letošní ročník předávání Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, ve zcela novém, prozatím neodzkoušeném prostředí hybridního studia. Můžete nám říci, jak se slavnostní předávání národních cen za rok 2020 lišilo od předcházejícího modelu?

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Udílení Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny za společenskou odpovědnost pro rok 2020 bylo unikátní v tom, že se tato významná akce konala formou hybridního studia v reprezentativních prostorách Skleněného sálu Ministerstva průmyslu a obchodu. Akce byla z důvodu pandemie COVID-19 a s ní souvisejících opatření omezena na předávání ocenění v režimu 1 předávající + 1 přebírající. Diváci mohli sledovat živý přenos prostřednictvím Národního portálu Rady kvality a webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Dle následných ohlasů měla tato akce velký úspěch a sledovanost přesáhla 500 diváků. Všem moc děkujeme za podporu.

Rok 2020 byl nelehkou zkouškou nejen pro organizace, ale i pro ostatní subjekty v důsledku pandemie COVID – 19. Můžete říci, jak se tato situace promítla do aktivit Rady kvality ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu?

Je třeba říci, že aktivity MPO a zejména odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, který reprezentuji, se v důsledku pandemie COVID-19 zcela přizpůsobily potřebám vyplývajícím z řešení nové bezprecedentní situace. MPO se významně podílelo na přípravě velkého množství podpor a dotací, se snahou co nejvíce pomoci podnikatelům překonat jednu z nejsložitějších zkoušek, tj. dosud nepoznané pandemické období. Nicméně klíčové cíle se Radě kvality podařilo naplnit a navázat tak plynule na tradiční aktivity. Úspěšně například proběhl další ročník Národních cen kvality, podařilo se zorganizovat online konferenci CSR a kvality, proběhla přeměna národního portálu CSR na Oficiální portál Rady kvality.

Funkci 1. místopředsedy Rady kvality jste převzal před dvěma lety. Můžete říci, jaké změny se v rámci Rady kvality za toto období udály?

Změn se v rámci Rady kvality v uplynulých dvou letech událo opravdu hodně. V rámci organizačních změn došlo k redukci odborných sekcí, přičemž zůstaly zachovány všechny klíčové problematiky a naopak jsme odborně ještě posílili. Nová odborná sekce vznikla se zaměřením na kvalitu v rodinném podnikání, jako reakce na fenomén českého podnikatelského prostředí. Nastavili jsme nově financování z rozpočtu Rady kvality, byly rozšířeny způsobilé výdaje a tím i možnosti čerpání finanční podpory z rozpočtu nejen na odborné akce, ale například i na publikace či studie. Národní ceny ČR jsme se snažili zmodernizovat a ještě více provázat s Inovační strategií ČR – Country For the Future. Národní cena kvality ČR a Národní cena ČR za společenskou odpovědnost byly soutěženy ve zcela nových kategoriích, a to Digitální stát, Byznys a Chytré inovace. Ze stejného důvodu vznikla Národní cena za kvalitu v rodinném podnikání. Jsem velmi rád, že se nám povedlo tuto kategorii ve velmi rychlém čase připravit. Poděkování patří i Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR a našim kolegům z univerzit. Postup pro hodnocení organizací soutěžících v této ceně byl institucemi ČR vyvinut pouze pro potřeby rodinných firem se sídlem v České republice. Významně byly podpořeny i marketingové aktivity v rámci Programu Česká kvalita. Z hlediska distribuce informací byly pravidelně aktualizovány stránky národního portálu, který byl reorganizován na Oficiální portál Rady kvality, s cílem zajistit větší sledovanost a uživatelský komfort.

Organizace soutěží o Národní ceny ČR, které jsou zjednodušeně řečeno zaměřeny buď na uplatňování kritérií kvality, nebo témat společenské odpovědnosti (CSR), v prostředí jejich systému managementu. V čem vidíte největší rozdíl v přínosu, resp. profitu pro ně, vzhledem ke zvolené Národní ceně?

Rada kvality si klade za cíl podpořit v České republice konkurenceschopné prostředí odpovídající zemi ve střední Evropě. Proto zde vidíme obrovský význam tématu kvality a součástí by mělo být vždy dobrovolné se přihlášení ke společensky odpovědnému chování.

K podpoře těchto záměrů slouží mj. i oceňování organizací za kvalitu a společenskou odpovědnost, jehož nejvýznamnější částí jsou Národní ceny ČR, které slouží organizacím jednak jako návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací, jednak k hodnocení jejich stavu a úrovně vzhledem k ostatním. Z pohledu kvality hodnocení probíhá přímo dle kritérií Modelu EFQM. U společenské odpovědnosti se stav organizace nejdříve posuzuje dle témat CSR, jejichž uplatňování v organizaci se následně vyhodnocuje dle kritérií Modelu excelence EFQM.

Je tedy přednostně na úvaze vedení každé organizace, jaké výstupy hodnocení považuje pro rozvoj své organizace momentálně za přínosnější a využitelnější. V podstatě se musí vedení organizace předem rozhodnout, zda očekává, že dostane od hodnotitelů zpětnou vazbu, která se bude spíše zaměřovat na popis silných stránek a námětů ke zlepšení stavu organizace v oblasti kvality, nebo na popis spíše orientovaný na oblast společenské odpovědnosti.

Je ovšem třeba si uvědomit, že odpovědí na oba dva pohledy se o trochu více zabývá hodnocení kvality, protože ve spojení s kvalitou posuzuje i udržitelnost. Znaky udržitelného chování organizace se totiž v mnoha činnostech v praxi prolíná se společenskou odpovědností.

Příjem přihlášek do 21. ročníku Národní ceny kvality České republiky (program EXCELENCE, START, CAF) a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost byl prodloužen do 25. června 2021. Nenaruší tento časový posun harmonogram letošních Národních cen?

Harmonogram Národních cen jsme pro letošní ročník sestavili tak, aby byl maximálně flexibilní. Posun termínu pro příjem žádostí v řádném případě neohrozí stanovený termín slavnostního vyhlášení Národních cen v listopadu, v rámci programu „Listopad – Měsíc kvality v České republice“. Některé časové intervaly činností uvedené v harmonogramu mohou být v případě nouze vykonávány souběžně nebo se částečně překrývat. Zvolený variabilní přístup k plánování Národních cen nám tak umožňuje nejenom lépe reagovat na nastalou situaci v dané fázi procesu Národních cen a tím předcházet problémům, ale i šetřit celkový čas určený pro celý proces Národních cen.

Jaké jsou priority Rady kvality na rok 2021?

Velkou výzvou pro rok 2021 bude především zajištění nového ročníku hodnocení Národních cen kvality. Národní cena kvality ČR, resp. její programy EXCELENCE a START, totiž prošla radikální změnou vyvolanou novými schématy uznávání EFQM, novým Modelem EFQM 2020, které přebírá. Účastníci i hodnotitelé se tak musejí seznámit s novými dokumenty, které budou vyplňovat elektronicky prostřednictvím digitální platformy AssessBase.

Nedílnou součástí priorit pro letošní rok je také posílení marketingové podpory programu Česká kvalita, a to především prostřednictvím médií.  Již v červenci můžete zhlédnout TV pořad „Toulky Českem budoucnosti“, na kterém se Rada kvality podílela. A dále musíme zmínit zejména marketingové aktivity ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o. na projektu „Českou kvalitu nenahradíš“, v rámci kterého dostanou formou videorozhovorů prostor všichni správci značek Programu Česká kvalita. Další aktivity v této oblasti, např. Den s Českou kvalitou se vztahují k listopadu, tzn. měsíci kvality.

Samozřejmě budeme dále podporovat akce odborných sekcí Rady kvality, ať už semináře, konference nebo publikace či studie, vztahující se k problematice kvality a CSR.

Je třeba zmínit i 5. ročník Národní konference CSR a kvality, která by měla proběhnout v říjnu 2021 a bude představovat oficiální začátek měsíce kvality.

V současné době připravujeme strategický dokument „Národní politika kvality“, do kterého by se měly promítnout i aktivity v oblasti CSR. Na závěr bych rád poděkoval všem partnerům Rady kvality ČR, že se v posledních dvou letech podařilo nastartovat spoustu zajímavých projektů a speciální poděkování patří mým kolegyním a kolegům na Ministerstvu průmyslu a obchodu za obrovské nasazení zejména v posledních 16 měsících.