Tiché spojení, s.r.o. (dříve KODEO.CZ, s.r.o.) poskytuje online platformu Tiché spojení, (která umožňuje přímý online vizuální tlumočení českého znakového jazyka nebo online přepis a další služby jako chat, zasílání dokumentů apod. se rozšířila o mobilní aplikaci „Tichá linka“.

Křest nové mobilní aplikace Tichá linka proběhl v rámci skvělé podvečerní akce 4.5.2017, který byl zároveň pozváním do světa neslyšících. Součástí komponovaného večera byla hudba tlumočená do znakového jazyka a interaktivní forma vhledu do světa neslyšících. Partnerem večera Nadace Vodafone a IBM.

Prostřednictvím této unikátní, velmi přívětivé a uživatelsky přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor. Tichá linka umožňuje neslyšícím uživatelům znakového jazyka a neslyšícím schopným komunikovat pomocí psané češtiny využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory. Tichou linku využívají mimo jiné nemocnice a úřady. Linka je již nyní 24 hodin denně dostupná na stránkách www.tichalinka.cz a od 4. května 2017 i v mobilních zařízeních iOS a Android jako nativní mobilní aplikace a efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka.

intro_bg

Provoz Tiché linky zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět a technologicky ji svoji cloudovou platformou zastřešuje Tiché spojení, s.r.o., která má silnou vizi, stát se standardem, který pro neslyšící a nedoslýchavé smysluplně naplní obsah CSR „rovné příležitosti“, „bezbariérovost“, „ne diskriminaci“ až po „Smart cities“, které kladou důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů života.

Protože bezbariérovost, rovné příležitosti pro maximalizování životní úrovně obyvatel do tohoto století rozhodně patří.

Platforma Tiché spojení slouží jako komunikační prostředek, protože komunikace člověka s ostatními lidmi je jednou z nejdůležitějších životních potřeb. Ať již se jedná o verbální komunikaci (slovem či písmem), komunikaci neverbální (mimika, haptika, gestikulace) nebo vizuální komunikaci (tiskoviny, internet, dopravní značení). Při domluvě s neslyšícími lidmi je častým omylem slyšících spoléhání se na pomoc papíru a tužky. Sluchově postižení se však ve schopnosti číst a psát velmi individuálně liší. Hlavní potíž nastává u prelingválně neslyšících osob, tz. těch, které se narodily plně neslyšící, nebo ztratily sluch před rozvojem řeči a znakový jazyk je tak jejich mateřským jazykem. Čeština je až druhým jazykem, který se učí a vzhledem ke zmíněné hluchotě, je obtížné vstřebat velkou slovní zásobu slov mluveného jazyka.

Tato skutečnost výrazně rezonuje v CSR aktivitách společností, což je mimo jiné stvrzeno i tím, že do českého právního řádu bude implementována SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. V kontextu této směrnice by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.

Autor: Danuše Kulhánková za online platformu Tiché spojení
Zdroj: http://tichespojeni.cz/cs/