Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Mobilní aplikace Tichá linka usnadní život neslyšícím

Tiché spojení, s.r.o. (dříve KODEO.CZ, s.r.o.) poskytuje online platformu Tiché spojení, (která umožňuje přímý online vizuální tlumočení českého znakového jazyka nebo online přepis a další služby jako chat, zasílání dokumentů apod. se rozšířila o mobilní aplikaci „Tichá linka“.

Křest nové mobilní aplikace Tichá linka proběhl v rámci skvělé podvečerní akce 4.5.2017, který byl zároveň pozváním do světa neslyšících. Součástí komponovaného večera byla hudba tlumočená do znakového jazyka a interaktivní forma vhledu do světa neslyšících. Partnerem večera Nadace Vodafone a IBM.

Prostřednictvím této unikátní, velmi přívětivé a uživatelsky přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor. Tichá linka umožňuje neslyšícím uživatelům znakového jazyka a neslyšícím schopným komunikovat pomocí psané češtiny využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory. Tichou linku využívají mimo jiné nemocnice a úřady. Linka je již nyní 24 hodin denně dostupná na stránkách www.tichalinka.cz a od 4. května 2017 i v mobilních zařízeních iOS a Android jako nativní mobilní aplikace a efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka.

intro_bg

Provoz Tiché linky zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět a technologicky ji svoji cloudovou platformou zastřešuje Tiché spojení, s.r.o., která má silnou vizi, stát se standardem, který pro neslyšící a nedoslýchavé smysluplně naplní obsah CSR „rovné příležitosti“, „bezbariérovost“, „ne diskriminaci“ až po „Smart cities“, které kladou důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů života.

Protože bezbariérovost, rovné příležitosti pro maximalizování životní úrovně obyvatel do tohoto století rozhodně patří.

Platforma Tiché spojení slouží jako komunikační prostředek, protože komunikace člověka s ostatními lidmi je jednou z nejdůležitějších životních potřeb. Ať již se jedná o verbální komunikaci (slovem či písmem), komunikaci neverbální (mimika, haptika, gestikulace) nebo vizuální komunikaci (tiskoviny, internet, dopravní značení). Při domluvě s neslyšícími lidmi je častým omylem slyšících spoléhání se na pomoc papíru a tužky. Sluchově postižení se však ve schopnosti číst a psát velmi individuálně liší. Hlavní potíž nastává u prelingválně neslyšících osob, tz. těch, které se narodily plně neslyšící, nebo ztratily sluch před rozvojem řeči a znakový jazyk je tak jejich mateřským jazykem. Čeština je až druhým jazykem, který se učí a vzhledem ke zmíněné hluchotě, je obtížné vstřebat velkou slovní zásobu slov mluveného jazyka.

Tato skutečnost výrazně rezonuje v CSR aktivitách společností, což je mimo jiné stvrzeno i tím, že do českého právního řádu bude implementována SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. V kontextu této směrnice by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.

Autor: Danuše Kulhánková za online platformu Tiché spojení
Zdroj: http://tichespojeni.cz/cs/