Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Strategický rámec Česká republika 2030

 

Strategický rámec Česká republika 2030 formuluje základní principy udržitelného rozvoje
v jednotlivých oblastech a naznačuje, jak mohou být uplatněny při tvorbě veřejných politik. Na základě strukturální analýzy současného stavu a trendů formuluje strategické a specifické cíle, kterých by Česká republika měla do roku 2030 dosáhnout. Jejich naplňování bude odpovědností věcně příslušných ústředních orgánů státní správy, strategický rámec zároveň slouží jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí.

ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

Česká republika 2030 vznikla jako aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Přípravou dokumentu pověřila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Ten byl vytvořen v roce 2014 jako koordinační útvar pro agendu udržitelného rozvoje, která byla nově ukotvena v gesci předsedy vlády. To významně přispívá k vnímání jejího významu, usnadňuje řešení nadresortních problémů a témat a je v zahraničí považováno za příklad dobré praxe.

Strategický rámec byl schválen vládou České republiky dne 19. dubna 2017.

Dokumenty ke stažení

Název Dokumentu Formát
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU .pdf stáhnout