Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství

20. září 2018
Začátek události
20. září 2018
Konec události
25. ledna 2021 - 05:50
Místo konání
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Kvalita je v současné době zřejmě jedním z nejčastěji skloňovaných slov v kontextu zadávání veřejných zakázek. Pravidelně diskutujeme o ideálním poměru ceny a kvality, o významu subjektivního hodnocení kvality, o negativních dopadech dlouhodobého tlaku na cenová kritéria. Přesto zatím v České republice (resp. zemích středoevropského regionu) hodnocení „pouze na cenu“ stále dominuje.
Společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek v několika úhlech pohledu. Prvním je nastavení kvalitního systému řízení procesu zadávání veřejných zakázek – jejich lepší příprava, promyšlení všech konsekvencí i evaluace celého procesu. Na to navazuje otázka hodnocení společenských dopadů na úrovni jednotlivé zakázky. A neměli bychom zapomenout sledovat společensky odpovědné požadavky zadavatele i na úrovni dodavatelského řetězce – kde se občas vytrácejí.
Debata předních odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek se tak soustředí na tři klíčová témata – kvalita nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě zajištění férových dodavatelských vztahů.

Program konference:

 • 8:30   Prezence, občerstvení
 • 9:00   Zahájení – úvodní slova
 • 9:30   1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
 • 11:00  Přestávka na kávu, občerstvení
 • 11:30  2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
 • 13:00  Oběd
 • 14:00  Předávání ocenění za implementaci odpovědného veřejného zadávání v ČR
 • 14:30  3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
 • 16:00 – 17:00 Závěrečná číše vína a networking

Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ. Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz

Kapacita pro registraci na konferenci je již vyčerpána. Momentálně není možné přihlásit další účastníky.

 

Tematické zaměření konference:
1. Téma/blok – Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci

Kupní síla veřejných zadavatelů  je mocný nástroj k ovlivňování trhu, k tlaku na vyšší míru udržitelnosti a dosahování dalších pozitivních celospolečenských efektů. Dobrým nastavením systému nákupů lze dosáhnout nejen konkrétně definovaných společenský prospěšných cílů, ale rovněž celkového zlepšení veřejného nakupování.
Že se vyplatí promyslet systém nakupování zadavatelů, důraz na strategii, propojení jednotlivých fází nakupování, řízení procesu jako celku, dobrou komunikaci zadavatele navenek a využití získaných zkušeností dokládá řada příkladů nejen z Evropy, ale i z aktivit domácích zadavatelů.
Systémový přístup k nastavení systému veřejných nákupů popisuje směrnice ISO 20400:2017. Řadě aspektů se věnuje rovněž metodika českého ministerstva financí. I tyto dokumenty, jakož i zkušenosti zahraničních zadavatelů, mohou nastínit odpovědi na následující otázky:

 • Jak v organizaci nastavit kvalitní vnitřní systém řízení nakupování a jakou roli v něm má společenská odpovědnost?
 • Kde začíná a kde končí proces nákupu veřejné instituce?
 • Kdo všechno má zájem na kvalitě řízení veřejných nákupů?
 • Jak řídit procesy mezi organizačními jednotkami, aby výsledkem bylo dobré plnění veřejné zakázky?

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), Valdemar Adamiš – Ministerstvo financí ČR, Jiří Šimon – Ministerstvo zemědělství ČR, Matthieu Cahen – OECD (Francie), Dóra Kókai – město Budapešť (Maďarská republika)

2. Téma/blok – Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?

Zadavatel se při nakupování zcela přirozeně orientuje podle ceny. Je však namístě, aby zvažoval nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou plnění při zohledňování sociální přidané hodnoty. Zadavatel by měl minimálně usilovat o to, aby při dodávce nedocházelo k negativním efektům v oblasti sociální a environmentální a, kde to jde (a to zejména bez zvýšení finančních nároků), navíc naopak podporoval pozitivní efekty zadávaných veřejných zakázek. Orientace výlučně na nejnižší číselné vyjádření ceny není vhodná a negarantuje kvalitu.
S hodnocením nepochybně úzce souvisí otázka rozvrhu vah jednotlivých kritérií a jejich nastavení, hledání nastavení optimálního poměru jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, otázce přisuzování konkrétních bodových hodnot jednotlivým nabídkám nebo otázce subjektivního hodnocení. Dále s ním mohou souviset i tyto otázky:

 • Jak definovat a hodnotit kvalitu plnění veřejné zakázky v kontextu udržitelnosti a kdo se na její definici může podílet?
 • Kolik procent z hodnocení je pro kvalitativní kritérium málo a kolik už moc?
 • Jak si udržitelnost v rámci hodnocení kvality obhájit? Aneb: Můžeme si udržitelná řešení dovolit nebo musíme poptávat nejlevnější řešení?
 • Jak nakupovat co nejvýhodněji, se zohledněním dopadů na společnost a životní prostředí, namísto nakupování co nejlevněji?
 • Jaká jsou rizika a náklady levného nákupu (kolik zadavatele stojí, pokud neinovuje/pokud nakupuje nejlevněji)?

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Martin Hadaš – Masarykova universita (Česká republika), Simon Clement – ICLEI (Spolková republika Německo), Dalma Kittka -město Budapešť (Maďarská republika), Jaroslav Lexa – Inštitút verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (Slovenská republika), Ondrej Čurilla – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (Česká republika)

3. Blok – Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?

Dodavatelský řetězec, tedy systém subjektů, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem, může být u některých zakázek poměrně složitý. Chce-li zadavatel zajistit, aby při plnění veřejné zakázky za veřejné finanční prostředky byly dodržovány férové podmínky, jako je včasná úhrada závazků, legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, ochrana životního prostředí atd. musí se zabývat rizikem nedodržování těchto standardů i níže v dodavatelském řetězci.
Kvalita v dodavatelských vztazích není otázkou samoúčelnou. Problematika férových plateb mezi obchodníky, důstojných pracovních podmínek zaměstnanců, ale i ochrany životního prostředí apod. se ve výsledku může dotknout rovněž kvality samotného věcného plnění. Opomenout nelze ani související otázky reputace veřejných institucí a jejich odpovědností za dopady veřejných nákupů. Vzdálenost konkrétního výrobního procesu od sféry zadavatele nemůže být jeho alibi ve vztahu k udržitelnosti.
V souvislosti s kvalitou v dodavatelském řetězci mohou vyvstat otázky jako:

 • Proč by se měl zadavatel o dodavatelské řetězce zajímat?
 • Může zadavatel vhodným nastavením dodavatelského řetězce (či jeho segmentu) garantovat šetrné nakládání se zdroji a garanci dodržování lidských práv?
 • Kde začíná a končí odpovědnost zadavatele za souvislosti a následky jeho nákupů a jeho reputační riziko?
 • Jak se mohou se dodavatelské vztahy a všeobecné podmínky dodavatelského řetězce promítnout v plnění?
 • Jak mohou nástroje řízení dodavatelských vztahů napomoci garantovat (lepší) kvalitu plnění?
 • Jak hluboko „kopat“? Do které úrovně je namístě se o podmínky zajímat?

Panel (složení a personální obsazení bude doplněno a upřesněno): Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), Caitlin Helfrich – Mezinárodní organizace práce, ILO (Švýcarsko), Malika Kessous – Ministère de l’Économie et des Finances (Francie), Státní úřad inspekce práce (Česká republika), Jiří Prokš – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Česká republika)

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Program konference:

 • 8:30   Prezence, občerstvení
 • 9:00   Zahájení – úvodní slova
 • 9:30   1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
 • 11:00  Přestávka na kávu, občerstvení
 • 11:30  2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
 • 13:00  Oběd
 • 14:00  Předávání ocenění za implementaci odpovědného veřejného zadávání v ČR
 • 14:30  3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
 • 16:00 – 17:00 Závěrečná číše vína a networking

Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ.

Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz