Co považují Češi za největší přínos společensky odpovědného chování firem? Mohou společnosti uplatňující zásady CSR doplňovat roli státu? Stává se společenská odpovědnost kritériem při výběru zaměstnání a při nákupních rozhodovacích procesech?

V květnu 2016 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření  BAYER BAROMETR 2016 s cílem analyzovat stanoviska Čechů k inovacím a rozvoji ve vědě. Součástí průzkumu byl také postoj Čechů ke společenské odpovědnosti. Šetření pro společnost Bayer exkluzivně provedla agentura MEDIAN.

Podle 78 % Čechů mohou firmy svým společensky odpovědným chováním efektivně doplňovat roli státu. Tento postoj sdílí především lidé s vysokoškolským vzděláním, až 86 %. Lidé se základním vzděláním zastávají spíše názor, že stát je v tomto ohledu nenahraditelný.

Přínos společensky odpovědných firem
Za největší přínos CSR považuje 45 % lidí oblast zdraví, především jako prevenci, péči a léčbu nemocných. Jako další oblast je u 39 % Čechů zmiňováno životní prostředí. Následuje ekonomická oblast a také vzdělávání.

Genderové rozdíly
Spíše mladší generace spatřují význam CSR v oblasti vzdělávání (28 %), zatímco starší generace tento důsledek tolik nepociťují. Vzdělávání jako významný následek společenské odpovědnosti uvedlo pouze 11 % z nich.
Češi také uvedli, že pozitivní dopady má chování firem na poli CSR také v ekonomické oblasti, konkrétně zmiňují vliv na kulturní a společenské aktivity, péči o památky, technologie a výzkum. Zde se však mírně rozchází vnímání mužů a žen. Zatímco pozitivní dopady CSR na ekonomickou oblast vnímá 33 % mužů, u žen už jen 18 %.
Obecný postoj ke společenské odpovědnosti je kladně přijímán spíše než u starší generace mezi mladšími respondenty. Až 90 % lidí ve věku 18 – 34 let spatřuje význam CSR ve výše zmiňovaných oblastech, lidé ve věku 50 – 65 let sdílí tento názor v 77 %.

Společenská odpovědnost jako parametr rozhodování
Již 9 % respondentů zařazuje při rozhodování o nákupu zboží či služeb jako jeden z aspektů hodnocení společenskou odpovědnost a chování organizace k okolí.
Společenská odpovědnost také nabývá na významu při hledání povolání, u 20 % z dotazovaných sehrává CSR jednu z klíčových rolí. CSR je jako parametr rozhodování významnější spíše pro mladou generaci. S rostoucím věkem pověst firmy z pohledu společenské odpovědnosti postupně ztrácí na významu.

BB2016_CSR

 

Zdroj: https://www.bayer.cz/cs/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/2017_01_20_bayer_barometr_2016_csr.php