All posts by admin

AFRY CZ s.r.o.

Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti poskytování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komunikace.

Udržitelnost je součástí strategie AFRY. Pracujeme tak, abychom byli maximálně odpovědnou společností. Mezi základní činnosti naší společnosti v oblasti společenské odpovědnosti patří:

Šetrná řešení  pro budoucnost – globální cíle OSN pro udržitelný rozvoj jsou základem pro udržitelná řešení. Tři z nich jsou pro AFRY v každodenních aktivitách zcela zásadní – obnovitelné zdroje, inovace a infrastruktura a udržitelná města a obce.

Odpovědné podnikání – Kodex chování společnosti AFRY zahrnuje požadavky na transparentní obchodní etiku. AFRY se zavazuje neporušovat občanská práva a zcela odsuzuje korupci. Dále dodržujeme rovné pracovní podmínky a usilujeme o minimální dopad naší činnosti na životní prostředí.

Atraktivní zaměstnavatel – usilujeme o vysokou spokojenost zaměstnanců, větší podíl žen v ryze technickém světě. Díky otevřené komunikaci zvyšujeme vzájemnou důvěru. I díky tomu je u nás nulová tolerance šikany a jakékoli formy diskriminace.

Kontakt: Silvie Filová, tel. 731 270 402, silvie.filova@afry.com

Změny a priority Rady kvality ČR v rozhovoru s jejím 1. místopředsedou Pavlem Vinklerem

Funkci 1. místopředsedy Rady kvality ČR převzal v červenci 2019 Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Pane místopředsedo, jaké změny se v rámci Rady kvality pod novým vedením udály?

V úvodu je třeba říci, že vedení Rady kvality doznalo změn nejen na funkci 1. místopředsedy, ale i předsedy Rady kvality. Zároveň s personálními změnami jsme konsolidovali oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které od roku 2019 převzalo správu veškerých aktivit Rady kvality. V rámci obsahové náplně působení nového vedení Rady kvality je třeba zmínit zajištění hodnocení Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, Cen hejtmana za společenskou odpovědnost a odborných akcí pořádaných odbornými sekcemi Rady kvality. Jako třešničku na dortu bych uvedl Slavnostní večer k předávání Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, který byl spojen s předáním ocenění v rámci Programu Česká kvalita a Národní konferenci CSR s názvem „Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti“, které byla poprvé propojena s problematikou kvality. Největší změny pak proběhly na konci roku, kdy Rada kvality na svém 70. zasedání v prosinci 2019 na základě návrhu MPO odsouhlasila novou strukturu odborných sekcí a nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality.

Můžete více přiblížit novou strukturu odborných sekcí?

Nová struktura odborných sekcí vyplynula z potřeby zefektivnění činnosti odborných sekcí Rady kvality ČR tvořících její odborné zázemí a byla vytvořena na základě mnoha bilaterálních jednání a zasedání předsednictva RK ČR, přičemž avizovaným cílem bylo zahrnutí všech problematik řešených v rámci dosavadních 16 odborných sekcí. Je třeba zdůraznit, že žádné téma jsme neopustili a naopak jsme Radu kvality obohatili o nové téma rodinných podniků. Nová struktura zahrnuje 6 sekcí:

  • Kvalita v průmyslu (vč. obranného a bezpečnostního průmyslu), stavebnictví, energetice a dopravě
  • Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele
  • Kvalita ve veřejném sektoru
  • Kvalita a udržitelný rozvoj
  • Infrastruktura kvality
  • Kvalita v rodinném podnikání

V čem spočívají nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality?

Chceme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj věcných agend v rámci aktivit odborných sekcí. Rada kvality vyšla vstříc požadavkům vzešlým z odborných sekcí a od partnerů v nich sdružených na rozšíření způsobilých výdajů financovaných Radou kvality s cílem podpořit další aktivity sekcí.  Budeme tedy financovat výdaje na nájem a zajištění technického zabezpečení konferencí a seminářů, na marketingové materiály k těmto akcím, důležitá bude participace Rady kvality na financování podpůrných analýz a studií, chceme rovněž podpořit konkrétní projekty v oblasti kvality a společenské odpovědnosti zaměřené zejména na malé podnikatele a živnostníky.

Jaké jsou priority Rady kvality na rok 2020?

Jednou z priorit roku 2020 je bezesporu nová Národní politika kvality a CSR na roky 2021 a následující, do které je třeba promítnout nové strategické dokumenty. Na základě současného vývoje je dalším z úkolů příprava návrhu nových ocenění v rámci Národních cen kvality tak, aby byla v souladu se současnými trendy a zejména strategií Czech Republic – The Country for the Future. Stejně jako v loňském roce je třeba zajistit hodnotitele pro programy Národní politiky kvality a Cen hejtmana za CSR. Předání ocenění v Programu Česká kvalita bychom rádi spojili s uspořádáním speciálního Dne s českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Významným úkolem je i zajištění slavnostního večera spojeného s předáváním ocenění v rámci Národních cen kvality. Musíme rovněž více podpořit marketing kvalitních českých výrobků, připravujeme i nové webové stránky Národního informačního portálu CSR a kvality narodniportal.cz. Hodně si slibujeme od nových odborných sekcí, které připraví konkrétní aktivity, které musíme efektivně provázat se zmiňovanou strategií Czech Republic – The Country for the Future a připravovanou Hospodářskou strategii ČR.

Děkuji za rozhovor.

Newsletter CSR – březen 2020

V pořadí šesté vydání Newsletteru CSR (první v roce 2020) je zaměřeno především na téma oceňování v oblasti kvality a CSR a příspěvky držitelů ocenění. Rozhovor pro březnové vydání Newsletteru CSR poskytl 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

V březnovém vydání Newsletteru CSR se mj. dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o podzimní národní konferenci CSR a o předání Národních cen kvality pro rok 2019 na Pražském hradě. Velmi zajímavý rozhovor poskytl pro březnové vydání Newsletteru CSR 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

V příspěvku školy z Hradce Králové se dozvíte i o unikátním vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým handicapem.

Stěžejní části obsahu tvoří příspěvky oceněných organizací v rámci Národních cen kvality, Národní ceny za společenskou odpovědnost a Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.

Šesté číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde:  https://www.narodniportal.cz/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter-SCR_b%C5%99ezen-2020.pdf