Již 4. ročník Národní konference s tematikou kvality a CSR se vzhledem k probíhající covidové pandemii uskutečnil dne 12. listopadu 2020 online. Konferenci uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Konferenci, které se zúčastnilo přes 60 zástupců soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, zahájil úvodním slovem ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání v MPO a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler. „Společenská odpovědnost a kvalita jsou neoddělitelnou součástí naší snahy o zajištění udržitelného rozvoje“, řekl v úvodu.

Konference byla rozdělena do tří bloků.

V prvním příspěvku úvodního bloku představil Pavel Vinkler aktivity Rady kvality ČR v roce 2020. Zmínil se mj. o nových kategoriích v hodnocení Národních cen kvality, o akcích odborných sekcí Rady kvality ČR financovaných z rozpočtu Rady kvality ČR a o kampani v rámci Programu Česká kvalita, která by měla ještě více podpořit české výrobce a poskytovatele služeb. „12. listopad je Světovým dnem kvality. MPO a Rada kvality ČR tento den oslaví svou výroční konferencí a zároveň byla dnes nastartována marketingová kampaň MPO k podpoře programu Česká kvalita. Tento program je klíčový jak pro firmy z hlediska jejich konkurenceschopnosti, tak pro spotřebitele, kteří se jednoduchým způsobem dozví o kvalitních výrobcích a službách,“ dodal. V průběhu listopadu bude spuštěn nový Oficiální portál Rady kvality ČR, který se bude věnovat jak aktivitám v oblasti kvality, tak i oblasti společenské odpovědnosti. Nový web, který nahradí dosavadní Národní portál CSR bude uživatelsky přívětivější a ve spojení s portálem BusinessInfo.cz přinese i vyšší návštěvnost.  Následovala prezentace Marie Janečkové z MPSV, experta pro právní otázky a řešitelky projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Připomněla, že odpovědné veřejné zadávání je evropským trendem, který od počátečních jednoduchých pokusů míří ke komplexním a efektivním řešením. Mj. zmínila i pokračující vývoj směřující k cirkulární ekonomice a zeleným řešením. „Naším cílem je, aby zájemci měli přístup ke komplexnímu vzdělávání, studium si mohou přizpůsobit dle svých potřeb,“ zmínila Marie Janečková dále ve svém vystoupení, ve kterém představila novou možnost vzdělávání v uvedené problematice v podobě nově založeného vzdělávacího Institutu odpovědného veřejného zadávání. Třetí příspěvek přednesla držitelka ocenění CSR GURU Alena Plášková z České společnosti pro jakost. Příspěvek byl koncipován jako zamyšlení nad celospolečenskou odpovědností v době COVID pandemie. „Současná doba přináší nejen nové problémy, ale i příležitosti a je jen na nás, zda je budeme umět využít“, uvedla a každou z oblastí společenské odpovědnosti (ekonomická, sociální, environmentální) z tohoto pohledu podrobně analyzovala.

Druhý blok byl věnován kvalitě. Vladimír Braun z firmy Business Excellence CONSULTING s.r.o., představil nový model EFQM, jehož implementace do hodnocení kvality v České republice proběhne již v roce 2021. „Nastal posun modelu z lineární na kruhovou strukturu, což je dobrá známka směrem k dynamice celého procesu,“ komentoval Vladimír Braun hlavní rozdíl ve srovnání s předchozím modelem, který končí s rokem 2020. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza v následujícím příspěvku hovořil o nedílném sepětí kvality a společenské odpovědnosti. Apeloval na to, aby dárcovství doprovázející CSR aktivity bylo maximálně účelné se zaměřením na opravdu důležité potřeby. Zmínil tři klíčové pilíře CSR – transparentní a etickou ekonomiku vytvářející kvalitní zboží za přiměřené ceny, péči o zaměstnance a jejich zdraví a péči o planetu v podobě šetření energií, snižování odpadů a inovací. „Klíčové je nedělat věci proto, že to zákon přikazuje, ale proto, že tomu věřím, že to přinese prospěch pro všechny, uvedl Tomáš Prouza a připomenul, že CSR už dávno není doménou pouze zahraničních firem. Blok zakončil příspěvek Libora Musila, místopředsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který představil kvalitu v rámci rodinného podnikání. Problematika rodinného podnikání zaznamenala zejména v letošním roce významné aktivity, především v rámci spolupráce AMSP ČR, MPO a Rady kvality ČR.  Ať už jde o registraci rodinných firem, založení odborné sekce Rady kvality ČR zaměřené na kvalitu v rodinném podnikání či novou kategorii ocenění v rámci Národních cen kvality. Kritéria „Kvality v rodinném podnikání“ budou v rámci Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání poprvé v historii hodnotit rodinný podnik podle toho, jak kvalitně funguje rodina vlastníků, jak kvalitně je řízena rodina i podnik, jak kvalitně je řízena rovnováha mezi zájmy rodiny a rodinného podniku v oblasti financí,“ uvedl přednášející.

Třetí blok byl věnován příkladům dobré praxe. První přednášející Martina Hlisnikovská představila aktivity společnosti IKEA v návaznosti na vybrané cíle udržitelného rozvoje SDGs.  Ve svém příspěvku se věnovala především pomoci v době pandemie, zaměřené na komunity a samoživitelky. V závěru představila závazky společnosti, týkající se podpory obětem domácího násilí.

Vladislav Nadberežný ze společnosti INPRESS, a.s. ve svém příspěvku představil rodinnou tiskárnu, která je držitelem několika ocenění v rámci Cen hejtmana za CSR v Jihočeském kraji. Její CSR aktivity zahrnují mj. provozování chráněné dílny, ekologické aspekty výrobní činnosti, filantropické a charitativní aktivity a spolupráci se školami. Po nástupu COVID pandemie se firma zapojila do výroby štítů a roušek. Následovala prezentace Vojtěcha Becka ze společnosti MENS SANA, z.ú. Tato společnost se zabývá poskytováním sociálních služeb – sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení a je dlouhodobým úspěšným účastníkem Cen hejtmana za CSR v Moravskoslezském kraji. Jedná se o služby lidem s duševním onemocněním a s traumatickým poškozením mozku. V rámci příspěvku byly představeny rozsáhlé aktivity v oblasti CSR, a to jak externí ze společnosti směrem ven, tak i interní mezi jejími zaměstnanci. Posledním příspěvkem bylo představení Centra komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením z Hradce Králové v podání speciálního pedagoga – surdopeda Radka Červinky. Ve svém příspěvku účastníky seznámil se světem neslyšících, především s problémy, se kterými se musí sluchově hendikepovaní už od narození potýkat. Představil zcela unikátní pracoviště, které vyrostlo a dále se rozvíjí v Hradci Králové a které i díky spolupráci s dalšími světovými podobně zaměřenými subjekty funguje na špičkové úrovni.

Program konference a prezentace přednášejících jsou k dispozici zde:

I. BLOK

Aktivity Rady kvality ČR 2020Pavel Vinkler

Odpovědné veřejné nákupy jako příležitost Marie Janečková

CSR v době COVID pandemieAlena Plášková

II. BLOK

Implementace nového modelu EFQM v ČRVladimír Braun

Kvalita v obchodě a cestovním ruchu – Tomáš Prouza

Kvalita v rodinném podnikáníLibor Musil

III. BLOK – Příklady dobré praxe

IKEA Martina Hlisnikovská

INPRESS, a.s. – Vladislav Nadberežný

MENS SANA, z.ú.Vojtěch Beck

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením Hradec KrálovéRadek Červinka